(aukcija) Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog održavanja za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać

Datum objave: 16.12.2020. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1421-1-3-214-3-216/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba/Služba za kontakt Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1187000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje sukcesivno po završetku radova iz pojedinačne narudžbenice, u roku najkasnije 30 (trideset) dana od dana prijema
fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registrovan i ovlašten za predmetnu djelatnost

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kancelarija službe za komercijalne poslove, Krupska bb, Bihać
Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Bihaća

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Bihaća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje Grada Bihaća. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima drugih
općina USK-a.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

355000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje Grada Cazina. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima drugih
općina USK-a.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općina Bosanska Krupa i Bužim. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na
područjima drugih općina USK-a.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Velika Kladuša. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima
drugih općina USK-a.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

217000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje
radova na područjima drugih općina USK-a.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2021. 14:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-214-3-216/20
PODIJELI: