(aukcija) Izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže: u MZ Dobrun, selo Žagre, u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Crni Vrh- Zakrsnica i u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja Brštanica

Datum objave: 16.07.2021. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1133-1-3-16-3-8/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400503020001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jadranka Gluhović
Adresa Andrićgrad b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-892
Faks (058) 620-602
Elektronska pošta javnenabavke@teol.net
Internet adresa www.opstinavisegrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže: LOT 1 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Dobru
n, selo Žagre, LOT 2 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Crni Vrh-
Zakrsnica i LOT 3 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja Brštanica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže:
LOT 1 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Dobrun, selo Žagre,
LOT 2 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Crni Vrh-
Zakrsnica i
LOT 3 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja
Brštanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

6.8.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Višegrad, Andrićgrad b.b, kancelarija broj 7
Datum i vrijeme 10.8.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže: LOT 1 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Dobru
n, selo Žagre

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže:
LOT 1 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Dobrun, selo Žagre

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42136,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine Višegrad - MZ Dobrun

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 6.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.8.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na eletrifikaciji niskonaponske mreže: LOT 2 - Izgradnja niskonaponske mreže u
MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Crni Vrh-Zakrsnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na eletrifikaciji niskonaponske
mreže:
LOT 2 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Crni Vrh-Zakrsnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20470,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine Višegrad - MZ Gornja i Donja Lijeska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 6.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 10.8.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na eletrifikaciji niskonaponske mreže: LOT 3 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja
i Donja Lijeska, selo Gornja Brštanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na eletrifikaciji niskonaponske mreže:
LOT 3 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja
Brštanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19760,68

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine Višegrad - MZ Gornja i Donja Lijeska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 6.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 10.8.2021. 12:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1133-1-3-16-3-8/21
PODIJELI: