(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija

Datum objave: 28.12.2020. 15:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1280-1-3-185-3-230/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Služba protokola javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1636/2020 - Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija, što podrazumijeva izradu potrebne projektne dokumentacije, nabavku
materijala i opreme, izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola, u
svemu prema Tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova
Dodatni predmet(i) 31321100-3 Nadzemni električni vodovi
  71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1560000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

6.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a, 78000
Banja Luka
Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju registrovani ponuđači mogu preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki, na sljedećoj adresi:
https://www.ejn.gov.ba/Home/Index . Drugi način dostavljanja tenderske dokumentacije, nije moguć. Da bi ponuđač
mogao preuzeti tendersku dokumentaciju mora biti registrovan na Portalu JN.
Registracija ponuđača se vrši samo jednom i to je postupak koji traje par dana, te nakon registracije ponuđači mogu
neograničeno preuzimati tenderske dokumetacije. Naknada za preuzimanje TD sa Portala JN se ne naplaćuje.
Uvid u tendersku dokumentaciju možete izvršiti na: http://elprenosbih.ba/BOS/JavneNabavkeBS.aspx


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
UIN 4402369530009
Contact person Procurement protocol service
Address Marije Bursać 7A
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 246-551
Fax number (051) 246-550
Email address jnprotokol@elprenos.ba
Website address www.elprenos.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction of building and civil
engineering works

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of OHL 110 kV Srebrenica - Ljubovija

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction of OHL 110 kV Srebrenica - Ljubovija, which includes preparation of necessary project documentation, delivery
and instalation of equipement and materials, construction and electrical installation works and obtaining the necessary
consents and permits.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45232210-7 Overhead line construction
Additional object(s) 31321100-3 Overhead power lines
  71320000-7 Engineering design services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.560.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

6.2.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 26.2.2021. 11:00:00
Address and place "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a, 78000
Banja Luka

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The registered bidders may only download the tender documents only from the Public Procurement Portal, using the
following link: https://www.ejn.gov.ba/Home/Index . Other ways for submitting tender documents is not possible. In order
to download tender documents, the bidder must be registered on the Public Procurement Portal. The bidder's registration is
performed only once and the proccess takes few days. After the process is completed , the bidders may have unlimited
access to download the tender documents. Downloading from the Public Procurement Portal is free of charge. Please use
the following link to access the tender documents: http://elprenos.ba/BOS/JavneNabavkeBS.aspx

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-3-185-3-230/20
PODIJELI: