(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji hidrantske i vodovodne mreže novog objekta osnovne škole Cazin I Cazin

Datum objave: 27.04.2021. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

219-7-3-1-3-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "CAZIN1"
IDB/JIB 4263155900003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Naida Liđan
Adresa Hasana Mujezinovića 21
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-221
Faks (037) 514-221
Elektronska pošta osnovna.skola.cazin.1@gmail.com
Internet adresa www.os-cazin1.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja hidrantske i vodovodne mreže novog objekta osnovne škole „Cazin I“ Cazin

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je izvođenje radova na izgradnji hidrantske i vodovodne mreže novog objekta osnovne škole „Cazin
I“ Cazin u skladu sa karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina predmeta nabavke je data u tehničkoj specifikaciji, koja je u prilogu tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat nove osnovne škole „Cazin I“ Cazin, ulica Pilota Samira Beganovića bb, Grad Cazin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa (Zgrada JU Osnovne škole
„Cazin I“ Cazin, ulica Pilota Samira Beganovića 77220 Cazin, kancelarija
sekretara škole) Područna škola „Gnjilavac"
Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
219-7-3-1-3-2/21
PODIJELI: