(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića (od ulice Cara Dušana do odbrambenog nasipa rijeke Bosne)

Datum objave: 07.04.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

144-7-3-18-3-13/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠAMAC
IDB/JIB 4400484130003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dušan Jovanović
Adresa Kralja A. I Karađorđevića 4
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 611-237
Faks (054) 620-300
Elektronska pošta office@opstinasamac.org
Internet adresa www.opstinasamac.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šamac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pješačke staze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića (od ulice Cara Dušana do odbrambenog
nasipa rijeke Bosne)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova „ Izgradnja pješačke staze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića (od
ulice Cara Dušana do odbrambenog nasipa rijeke Bosne)“, a prema količinama navedenim u obrascu za cijenu
ponude.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

32.478,63

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32748,63

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Šamac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja 20 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja A. Karađorđevića 4, 76230 Šamac (mala sala)
Datum i vrijeme 19.4.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica
www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu „E-
nabavke“.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
144-7-3-18-3-13/21
PODIJELI: