(aukcija) Izvođenje radova na putnoj i drugoj infrastrukturi kao i radova na uređenju društvenih domova - Realizacija Liste kapitalnih projekata, I faza

Datum objave: 11.06.2021. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-1-3-125-3-39/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Selvedina Sejmenović, Mirel hrvić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na putnoj i drugoj infrastrukturi kao i radovi na uređenju društvenih
domova, na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstvima općine Tešanj predviđenim u budžetu/finansijskom
planu za 2021. godinu, u obimu i na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta/finansijskog plana općine Tešanj

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač dokazuje
da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude) kod koje ponuđač ima otvoren GLAVNI
RAČUN za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednja 3
(tri) mjeseca.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan uz ponudi
dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu o
d strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 5 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.
- izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača da raspoložive tehničkom opremom (ličnom ili iznajmljenom opremom)
potrebnom za realuzaciju predmetnih radova;
- izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača o godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećeg osoblja u 2021. godini;

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj , Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj:49
Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 26.06.2021.godine.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Usora, puta Mrkotić-Kalošević i puta bare-škola-Omerbašići (presvlaka)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Usora, puta Mrkotić-Kalošević i puta bare-škola-Omerbašići (presvlaka)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49572,65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta pored centralnog greblja i puta Fejzići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta pored centralnog greblja i puta Fejzići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Pašićka, ulice Ali paše Hećimovića-krak i puta Trnovac-Barići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Pašićka, ulice Ali paše Hećimovića-krak i puta Trnovac-Barići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

61734,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Bare-Zlatići spoj sa Kotorićima, ulica Nedžada Šaranovića krak II i Križanovići desni krak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Bare-Zlatići spoj sa Kotorićima, ulica Nedžada Šaranovića krak II i Križanovići desni krak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51282,05

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Sole, puta Purkovići, puta Planje-Jevadžije i NC Hrnjići VI faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Sole, puta Purkovići, puta Planje-Jevadžije i NC Hrnjići VI faza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56410,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređenje društvenog doma mjesne zajednica Ljetinić, uređenje dvorišta i uređenje Doma mjesne zajednice Rosulje i
uređenje potkrovlja zgrade mjesne zajednice Tešanjka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uređenje društvenog doma mjesne zajednica Ljetinić, uređenje dvorišta i uređenje Doma mjesne zajednice Rosulje i
uređenje potkrovlja zgrade mjesne zajednice Tešanjka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i poslovni objekat za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i poslovni objekat za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30769,23

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-3-125-3-39/21
PODIJELI: