(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji dalekovodnog stupa SM 113 na 35 kV dalekovodu Zenica – Žepče - Maglaj

Datum objave: 20.04.2021. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-3-419-3-240/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zlatko Kvesić
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija dalekovodnog stupa SM 113 na 35 kV dalekovodu Zenica – Žepče - Maglaj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija dalekovodnog stupa SM 113 na 35 kV dalekovodu Zenica – Žepče - Maglaj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45311200-2 Elektromontažni radovi
Dodatni predmet(i) 45250000-4 Građevinski radovi na energetskim objektima, rudarskim i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica - Žepče - Maglaj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja predmetnih radova: 5 (pet) mjeseci od dana izdavanja narudžbenice.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanja po ovom ugovoru izvršit će se temeljem ispostavljene fakture, ovjerene od strane ovlaštene osobe Ugovornog
tijela.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u smislu članka 51. Zakona, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće minimalne
uvjete:
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva (2) ugovora u posljednjih pet (5) godina računajući od datuma objave
obavijesti o nabavi, čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor i čija zbrojena
vrijednost bez PDV-a nije manja od procijenjene vrijednosti predmetne nabave. Pod sličnim radovima Ugovorno tijelo
podrazumijeva rekonstrukciju dalekovodnog stupa minimalne naponske razine 35 kV ili više.
b) primjerena kadrovska osposobljenost za izvođenje predmetnih radova.
Pod primjerenom kadrovskom osposobljenosti Ugovorno tijelo podrazumijeva da ponuditelj raspolaže sa adekvatnim
brojem djelatnika srazmjernim predmetu nabave koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova i koji imaju
potrebnu stručnu spremu za izvođenje radova iz predmeta nabave.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.05.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar
Datum i vrijeme 14.05.2021. 12:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-844
Faks (036) 335-843
Elektronička pošta zlatko.kvesic@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-419-3-240/21
PODIJELI: