(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji ŠKP U ŠG Romanija Sokolac

Datum objave: 21.04.2021. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-3-36-3-758/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojan Čortan
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP U ŠG"Romanija"Sokolac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji šumskih kamionskih puteva u ŠG"Romanija"Sokolac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema uslovima iz TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema uslovima iz TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema uslovima iz TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.5.2021. 8:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠG"Romanija"Sokolac
Datum i vrijeme 11.5.2021. 9:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bojan Čortan
Adresa Glasinačka 11
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-529
Faks (057) 444-417
Elektronska pošta romanija@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP u ŠG"Romanija"Sokolac lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP "Bjelosavljevići -Pavičići"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53198,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Romanija"Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 8.5.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.5.2021. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.5.2021. 9:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP u ŠG"Romanija"Sokolac lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ŠKP " Banjani -Koprivice"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57852,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Romanija"Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 8.5.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.5.2021. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.5.2021. 9:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-3-36-3-758/21
PODIJELI: