(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

Datum objave: 13.01.2020. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-3-2-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba VILDANA VITEŠKIĆ
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul.
Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul.
Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi
Dodatni predmet(i) 45262310-7 Armiranobetonski radovi
Dodatni predmet(i) 44163110-4 Odvodne cijevi
  44163130-0 Kanalizacijske cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3006000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana od dana uvođenja u posao od strane nadzornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.2.2020. 15:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.2.2020. 17:00:00
Adresa i mjesto Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, ul. Kaptol br. 3

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala, a u skladu da članom 9. stav (4) Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke ("Sl.glasnik
BiH",br.53/15). Da bi sudjelovao u postupku javne nabavke potrebno je da ponuđač direktno preuzme predmetnu
tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki. Ugovorni organ zadržava pravo obustave postupka javne nabavke iz
razloga navedenih u članu 69. ZJN BiH, te ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-3-2-3-2/20
PODIJELI: