(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji lokalnih cesta u Gradu Gradačac

Datum objave: 23.10.2020. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-3-80-3-85/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji lokalnih cesta u Gradu Gradačac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji lokalnih cesta u Gradu Gradačac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela,


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.11.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla
Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1.- Hanići, u dužini L=307,5 m, širine 3,0 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1.- Hanići, u dužini L=307,5 m, širine 3,0 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
63.186,18

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63186,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2.- Međeđa Donja, u dužini L=180,0 m, širine 3,0 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2.- Međeđa Donja, u dužini L=180,0 m, širine 3,0 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
20.517,28

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20517,28

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3.- Mionica Centar, u dužini L=107,7 m, širine 3,5 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3.- Mionica Centar, u dužini L=107,7 m, širine 3,5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
20.509,99

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20509,99

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4.- Suljići, u dužini L=389,6 m, širine 3,5 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4.- Suljići, u dužini L=389,6 m, širine 3,5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
72.649,47

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

72649,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5.- Požarike, u dužini L=55,5 m, širine 4,0 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5.- Požarike, u dužini L=55,5 m, širine 4,0 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
13.666,92

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13666,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6.- Rabići, u dužini L=112,0 m, širine 3,5 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6.- Rabići, u dužini L=112,0 m, širine 3,5 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
12.805,47

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12805,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7.- Zelinja, Habibovići - Klisurići u dužini L=511 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7.- Zelinja, Habibovići - Klisurići u dužini L=511 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


III Ukupna količina ili obim ugovora
34.386,21

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34386,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području Grada Gradačac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:40

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-3-80-3-85/20
PODIJELI: