(aukcija) Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 19.02.2021. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-81-3-29/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zlatko Lazović, tel. +38733252-868, fax +387 33 252-813,e-mail adresa:
zlatko.lazovic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199340-5 Beskonačni obrasci


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

830.000 kom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladište Ugovornog organa, ul. Put života bb, 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.3.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje tri kalendarske godine ili od
datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri
godine, koji sadrži najmanje jedan Ugovor koji je u vezi sa predmetnom nabavkom i čija vrijednost treba biti minimalno
50.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu koja
je u vezi sa listom isporučene robe, a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i
sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora
i navode o uredno izvršenim Ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi
izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde
obezbjede;
b) Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti tehnički list proizvođača papira od kojeg se izrađuju obrasci koje je naveo u svojoj
ponudi, a kojim se potvrđuje kvalitet papira koji je zahtjevan u Aneksu 3. TD. Tehnički list se može dostaviti u običnoj kopiji.
c) Ponuđač je dužan dostaviti i izjavu proizvođača obrazaca da se navedena vrsta papira iz tačke b) koristi prilikom izrade
obrazaca koje su predmet nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 18.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-81-3-29/21
PODIJELI: