(aukcija) Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB

Datum objave: 02.12.2020. 16:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2742-1-1-143-3-8/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "TRA" D.O.O-AGENCIJA ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ
IDB/JIB 4218684770004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ismar Alagić
Adresa Trg Alije Izetbegovića br.11
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-608
Faks (032) 650-390
Elektronska pošta tra@tra.ba
Internet adresa www.tra.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

-Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Realizacija nabavke se vrši u okviru projekta FAB LAB kojeg implementuje TRA d.o.o u saradnji sa partnerima

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :
a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju,
prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj jeregistrovan;
b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka
obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj jeregistrovan;
c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa
važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj jeregistrovan;
d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i
Hercegovini ili zemlji u kojoj jeregistrovan.
Dobavljač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazati da je registrovan u
odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani za obavljanje djelatnosti čiji je predmet
nabavka.
Dobavljači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim dobavljač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti . Dokumenti
kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja
ponude

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 15 (petnaest) dana u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač
ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije
blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnostponuđača
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i 49. ZJN, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće
minimalne uslove:
1) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jedan) ugovor u isporuci robe koja je predmet javne nabavke (Dizalica, mobilne
okvirne dizalice i teška radna vozila sa ugrađenom dizalicom) u poslednje 3 godine ili od dana registracije, u ukupnoj

vrijednosti tražene nabavke kako slijedi:
minimalno 114.779,00 KM bez PDV-a, ukoliko dobavljač ide sa ponudom za Lot-1,
minimalno 80.171,00KM bez PDV-a, ukoliko dobavljač ide sa ponudom za Lot-2,
NAPOMENA:
Ukoliko dobavljač ide sa ponudom na samo Lot-1 ili Lot-2 uspješno iskustvo u realizaciji ugovora može dokazivati sa
procijenjenom vrijednošču tog lota bez PDV-a.
Dobavljač svoje uspješno iskustvo u realizaciji ugovora može dokazivati i ugovorima veće vrijednosti od traženih.
2) za robe (po pozicijama označenim u Tehničkom opisu Prilog 9. tenderske dokumentacije, dio dokumentacija) potrebno
dostaviti dokumentaciju koja dokazuje kvalitet ponuđene opreme, kako je to navedeno u tački 4.1 tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovića 1, Zgrada općine Tešanj, kancelarija broj:16
Datum i vrijeme 17.12.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Škarasta platforma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka škaraste platforme prema opisu u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42414000-1 Dizalice, mobilne okvirne dizalice i teška radna vozila s ugrađenom dizalicom


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80171,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GMC d.o.o Žabljak bb, 74230 Usora

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Teleskopski utovarivač

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teleskopskog utovarivača prema opisu u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42414000-1 Dizalice, mobilne okvirne dizalice i teška radna vozila s ugrađenom dizalicom


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

114779,29

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GMC d.o.o Žabljak bb, 74230 Usora

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.12.2020. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2742-1-1-143-3-8/20
PODIJELI: