(aukcija) Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom Sarajevu i Banja Luci

Datum objave: 09.02.2021. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-1-11-3-30/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

273644,76

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU, ISTOČNOM SARAJEVU I
BANJA LUCI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom
Sarajevu i Banja Luci, za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa tehničkim
karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09310000-5 Električna energija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ugovorni organ ne zahtijeva ekonomsku i finansijsku sposobnost

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dozvola za trgovinu i snabdjevanje električnom energijom u Bosni i Hercegovini (RERS) ili dozvola za snabdjevanje
električnom energijom drugog reda (FERK).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Zgrada
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1,
Sarajevo
Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Članom 9. stav (4) Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ («Službeni glasnik BiH» broj 90/14) je navedeno „Ako
ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“, tenderska dokumentacija se ne može dostavljati na
druge načine predviđene članom 55. stav (1) tač. a)-c) Zakona“
Na osnovu mišljenja Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (br. 04-02-1-U-1990-2/16 od 13.04.2016. godine),
ponuda ponuđača koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki, ne može biti predmetom ocjene u
procesu evaluacije ponuda.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
206.471,33 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176471,22

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Kneza Višeslava bb, Mostar.
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U ISTOČNOM SARAJEVU I BANJA LUCI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu i Banja Luci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
113.693,05 sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

97173,54

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Dabrobosanska broj 26-28, Istočno Sarajevo,
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, II. Ilidžanske brigade, Istočno Sarajevo,
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Akademika Jovana Surutke broj 13, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name SERVICES for COMMON AFFAIRS INSTITUTIONS of BOSNIA and HERZEGOVINA
UIN 4200703820003
Contact person Admir Hrapo
Address Trg Bosne i Hercegovine 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 284-524
Fax number (033) 217-966
Email address info@szzp.gov.ba
Website address www.szzp.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

PURCHASE OF ELECTRICITY

II 1.b. Description of the object of the contract

PURCHASE OF ELECTRICITY

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 09000000-3 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
Additional object(s) 09310000-5 Electricity


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
273.644,76 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I 2 26.03.2021.
2 NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I 2 26.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I 2 29.03.2021. 12:00
2 NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I 2 29.03.2021. 12:00

 

 

Address and place Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-11-3-30/21
PODIJELI: