(aukcija) Nabavka goriva

Datum objave: 03.03.2021. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

489-1-1-5-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP "KOMUNALAC-TESLIĆ" A.D.
IDB/JIB 4401298120002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Prpoš
Adresa Kralja Petra Prvog bb
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 430-516
Faks (053) 430-516
Elektronska pošta komunalacteslic@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost


Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe KP "Komunalac-Teslić" a.d. Teslić

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vrsta robe Količina (litar)
DIZEL bas en 590 (10 ppm) 110.000
PREMIUM bezolovni benzin 95 bas en 228 9.000

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpna stanica ponuđača u Tesliću

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U roku od 60 (šezdeset) dana od dna dostavljanja računa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona potrebno je dostaviti: dokaz o registraciji (ovjerena kopija).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona, ponuđač mora dostaviti sledeće dokaze:
• Običnu kopiju bilansa uspjeha za 2 (dvije) poslednje finansijske godine (obavezno pozitivno poslovanje).
• Obična kopija bilansa stanja za 2 (dvije) poslednje finansijske godine.
• Obična kopija bilansa novčanih tokova za 2 (dvije) poslednje finansijske godine
• Potvrdu banke (glavni račun) o likvidnosti računa.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 49. Zakona, a u smislu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač mora
ispunjavati sledeće uslove:
a. Spisak (lista) uspješno realizovana, najmanje dva ugovora, čiji je karakter i kompleksnost isti ili sličan
onima koji se odnose na predloženi ugovor, u poslednje 3 (tri) godine. Minimalna vrijednost dva ugovora zajedno,
mora biti 200.000,00 KM
b. Dokaz o posjedovanju pumpne stanice u Tesliću
c. Dokaz o kvalitetu robe.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica i broj: Kralja Petra I bb, 74 270 Teslić, kancelarija direktora.
Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
489-1-1-5-3-4/21
PODIJELI: