(aukcija) Nabavka i isporuka tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita

Datum objave: 12.02.2021. 09:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

979-7-1-99-3-7/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218260220004
Kontakt osoba/Služba za kontakt ALMA MUJANOVIĆ
Adresa Podubravlje 3
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 870-441
Faks (032) 870-441
Elektronska pošta kpradniktenderi@bih.net.ba
Internet adresa www.jkpradnik.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka tečnog hlora u bocama i natrijum hipohlorita za potrebe poslovanja JKP "Radnik"d.o.o. Zavidovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24311900-6 Hlor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td.

III 4. Ograničenja za učešće

kao u td.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Podubravlje 3, 72220 Zavidovići
Datum i vrijeme 25.02.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
979-7-1-99-3-7/21
PODIJELI: