(aukcija) Nabavka i ugradnja mjerača protoka i nivoa vode u rezervoarima i uspostava daljinskog monitoringa

Datum objave: 05.02.2021. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1205-1-1-5-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. BANOVIĆI
IDB/JIB 4209997990006
Kontakt osoba/Služba za kontakt ALMIR LUGAVIĆ
Adresa Školska 2
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 875-339
Faks (035) 875-339
Elektronska pošta kanalizacija.ban@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I UGRADNJA MJERAČA PROTOKA I NIVOA VODE U REZERVOARIMA I USPOSTAVA DALJINSKOG MONITORINGA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I UGRADNJA MJERAČA PROTOKA I NIVOA VODE U REZERVOARIMA I USPOSTAVA DALJINSKOG MONITORINGA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421110-6 Mjerači protoka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DEFINISANI TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA SJEDIŠTA UGOVORNOG ORGANA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DEFINISANO TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DEFINISANO TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DEFINISANO TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DEFINISANO TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠKOLSKA BR 2,75290 BANOVIĆI, KANCELARIJA BR 5
Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1205-1-1-5-3-4/21
PODIJELI: