(aukcija) Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Datum objave: 16.10.2020. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-270-3-293/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za
potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za
potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , Tenderska dokumentacija
broj 2000030267

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31174000-6 Transformatori napajanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji br. 2000030267

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" u Kaknju

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Krajnji rok izvršenja ugovorenih obaveza je 270 dana računajući od dana stupanja Ugovora na snagu, a prema dinamici
iskazanoj u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu ugovora iz tenderskog dokumenta

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljenje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima iz
zemlje u kojoj je ponuđač registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Tenderkoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.12.2020. 09:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Sala 430/IV
Datum i vrijeme 11.12.2020. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa iponuđača/dobavljača se vrši
kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim
aktima.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba PROTOKOL - Voditelj protokola
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-941
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-777
Faks (033) 751-773
Elektronska pošta d.bukva@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Dika Čolaković
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

'' Supply and installation of transformer 40 MVA, 121 ± 8x1.25% / 6.3 kV, and supply and installation of transformer 31.5
MVA 121 ± 10x1.5% / 6.3 kV, for the purpose the Subsidiary Thermal Power Plant ''Kakanj'' - JP Elektroprrivreda BiH d.d.
- Sarajevo ''

II 1.b. Description of the object of the contract

'' Supply and installation of transformer 40 MVA, 121 ± 8x1.25% / 6.3 kV, and supply and installation of transformer 31.5

MVA 121 ± 10x1.5% / 6.3 kV, for the purpose the Subsidiary Thermal Power Plant ''Kakanj'' - JP Elektroprrivreda BiH d.d.
- Sarajevo '' - Tender no 2000030267

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 31174000-6 Power supply transformers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documentacion

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

4.12.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.12.2020. 09:00:00
Address and place Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonono šetaište 15

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The entire communication and exchange of information (correspondence) between the contracting authority and the
bidder / supplier is done through the system "E-procurement" - portal www.ejn.gov.ba, as defined by the Law on Public
Procurement of BiH and bylaws.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-270-3-293/20
PODIJELI: