(aukcija) Nabavka laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje

Datum objave: 13.10.2020. 08:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

956-1-2-17-3-14/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB 4200803700005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miroslav Livaja, Slobodanka Čekić i Brankica Doder
Adresa Maršala Tita 9a/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-700
Faks (033) 565-725
Elektronska pošta javne.nabavke@vet.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

34

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

295357,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih
lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidu veterinarskih
lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.11.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/II, 71 000
Sarajevo
Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Stilbeni - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stilbeni - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4141,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Steroidi - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Steroidi - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24701,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 - Antitireoidne supstance - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Antitireoidne supstance - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14240,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 - Beta agonisti - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Beta agonisti - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6393,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 - Nitrofurani - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nitrofurani - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18107,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Kokcidiostatici - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kokcidiostatici - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23454,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Antibiotici - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Antibiotici - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17311,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8 - Hloramfenikol - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hloramfenikol - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2222,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9 - Hloramfenikol - supstrat meso - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hloramfenikol - supstrat meso - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2906,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10 - Mikotoksini - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikotoksini - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1525,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 11 - Mikotoksini - supstrat stočna hrana - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikotoksini - supstrat stočna hrana - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5213,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1175,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 13 - Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2226,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 14 - Hemijski elementi (kadmijum) - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemijski elementi (kadmijum) - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1175,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 15 - Kokcidiostatici - supstrat jaja - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kokcidiostatici - supstrat jaja - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5564,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 16 - Organohlorni spojevi - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Organohlorni spojevi - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4808,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 17 - Boje - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Boje - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4230,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 18 - L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 19 - Salmonella u hrani za životinje - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Salmonella u hrani za životinje - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1692,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33384,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 21 - E.coli u hrani za ljude - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

E.coli u hrani za ljude - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1735,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 22 - Clostridium u hrani za životinje - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Clostridium u hrani za životinje - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1316,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 23 - Stafhylococcus u hrani za životinje - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stafhylococcus u hrani za životinje - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1675,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 24 - Histamin u hrani za ljude - uvozne pošiljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Histamin u hrani za ljude - uvozne pošiljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33483,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 25 - Službeno uzorkovanje mlijeka i proizvoda od mlijeka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje mlijeka i proizvoda od mlijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10564,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 26 - Službeno uzorkovanje sirovog mlijeka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje sirovog mlijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 27 - Službeno uzorkovanje vode za piće

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje vode za piće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40980,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 28 - Službeno uzorkovanje briseva radne okoline

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje briseva radne okoline

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 29 - Službeno uzorkovanje trupova peradi, mesa peradi i proizvoda od mesa peradi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje trupova peradi, mesa peradi i proizvoda od mesa peradi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2195,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 30 - Službeno uzorkovanje trupova peradi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje trupova peradi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1920,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 31 - Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3644,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 32 - Službeno uzorkovanje akvakulture

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje akvakulture

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 33 - Službeno uzorkovanje proizvoda od jaja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje proizvoda od jaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

156,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 34 - Službeno uzorkovanje jaja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Službeno uzorkovanje jaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.11.2020. 13:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL
UIN 4200803700005
Contact person Miroslav Livaja, Slobodanka Čekić i Brankica Doder
Address Maršala Tita 9a/II
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 565-700
Fax number (033) 565-725
Email address javne.nabavke@vet.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public Procurement of laboratory services for the analysis of official samples in accordance with EU requirements, for the
analysis of residues of veterinary medicines and contaminants, microbiological criteria in food of animal origin and food for
the animals.

II 1.b. Description of the object of the contractServices, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71000000-8 Architectural, construction, engineering and inspection
services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As in the tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

Lot Name Date
number
1 Lot 1 - Stilbeni - uvozne pošiljke 26.11.2020.
2 Lot 2 - Steroidi - uvozne pošiljke 26.11.2020.
3 Lot 3 - Antitireoidne supstance - uvozne pošiljke 26.11.2020.
4 Lot 4 - Beta agonisti - uvozne pošiljke 26.11.2020.
5 Lot 5 - Nitrofurani - uvozne pošiljke 26.11.2020.
6 Lot 6 - Kokcidiostatici - uvozne pošiljke 26.11.2020.
7 Lot 7 - Antibiotici - uvozne pošiljke 26.11.2020.
8 Lot 8 - Hloramfenikol - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke 26.11.2020.
9 Lot 9 - Hloramfenikol - supstrat meso - uvozne pošiljke 26.11.2020.
10 Lot 10 - Mikotoksini - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke 26.11.2020.
11 Lot 11 - Mikotoksini - supstrat stočna hrana - uvozne pošiljke 26.11.2020.
12 Lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke 26.11.2020.
13 Lot 13 - Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke 26.11.2020.
14 Lot 14 - Hemijski elementi (kadmijum) - uvozne pošiljke 26.11.2020.
15 Lot 15 - Kokcidiostatici - supstrat jaja - uvozne pošiljke 26.11.2020.
16 Lot 16 - Organohlorni spojevi - uvozne pošiljke 26.11.2020.
17 Lot 17 - Boje - uvozne pošiljke 26.11.2020.
18 Lot 18 - L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020.
19 Lot 19 - Salmonella u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020.
20 Lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020.
21 Lot 21 - E.coli u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020.
22 Lot 22 - Clostridium u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020.
23 Lot 23 - Stafhylococcus u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020.
24 Lot 24 - Histamin u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020.
25 Lot 25 - Službeno uzorkovanje mlijeka i proizvoda od mlijeka 26.11.2020.
26 Lot 26 - Službeno uzorkovanje sirovog mlijeka 26.11.2020.
27 Lot 27 - Službeno uzorkovanje vode za piće 26.11.2020.
28 Lot 28 - Službeno uzorkovanje briseva radne okoline 26.11.2020.
29 Lot 29 - Službeno uzorkovanje trupova peradi, mesa peradi i proizvoda od 26.11.2020.
mesa peradi
30 Lot 30 - Službeno uzorkovanje trupova peradi 26.11.2020.
31 Lot 31 - Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva 26.11.2020.
32 Lot 32 - Službeno uzorkovanje akvakulture 26.11.2020.
33 Lot 33 - Službeno uzorkovanje proizvoda od jaja 26.11.2020.
34 Lot 34 - Službeno uzorkovanje jaja 26.11.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Lot Name Date and time
number
1 Lot 1 - Stilbeni - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
2 Lot 2 - Steroidi - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
3 Lot 3 - Antitireoidne supstance - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
4 Lot 4 - Beta agonisti - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
5 Lot 5 - Nitrofurani - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
6 Lot 6 - Kokcidiostatici - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
7 Lot 7 - Antibiotici - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
8 Lot 8 - Hloramfenikol - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
9 Lot 9 - Hloramfenikol - supstrat meso - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
10 Lot 10 - Mikotoksini - supstrat mlijeko - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
11 Lot 11 - Mikotoksini - supstrat stočna hrana - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
12 Lot 12 - Hemijski elementi (olovo) - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
13 Lot 13 - Hemijski elementi (živa) - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
14 Lot 14 - Hemijski elementi (kadmijum) - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
15 Lot 15 - Kokcidiostatici - supstrat jaja - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
16 Lot 16 - Organohlorni spojevi - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
17 Lot 17 - Boje - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
18 Lot 18 - L. monocytogenes u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
19 Lot 19 - Salmonella u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
20 Lot 20 - Salmonella u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
21 Lot 21 - E.coli u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
22 Lot 22 - Clostridium u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
23 Lot 23 - Stafhylococcus u hrani za životinje - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
24 Lot 24 - Histamin u hrani za ljude - uvozne pošiljke 26.11.2020. 13:00
25 Lot 25 - Službeno uzorkovanje mlijeka i proizvoda od mlijeka 26.11.2020. 13:00
26 Lot 26 - Službeno uzorkovanje sirovog mlijeka 26.11.2020. 13:00
27 Lot 27 - Službeno uzorkovanje vode za piće 26.11.2020. 13:00
28 Lot 28 - Službeno uzorkovanje briseva radne okoline 26.11.2020. 13:00
29 Lot 29 - Službeno uzorkovanje trupova peradi, mesa peradi i proizvoda od 26.11.2020. 13:00
mesa peradi
30 Lot 30 - Službeno uzorkovanje trupova peradi 26.11.2020. 13:00
31 Lot 31 - Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva 26.11.2020. 13:00
32 Lot 32 - Službeno uzorkovanje akvakulture 26.11.2020. 13:00
33 Lot 33 - Službeno uzorkovanje proizvoda od jaja 26.11.2020. 13:00
34 Lot 34 - Službeno uzorkovanje jaja 26.11.2020. 13:00

Address and place Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina, Maršala Tita 9a/II, 71 000 Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
956-1-2-17-3-14/20
PODIJELI: