(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava za potrebe KCUS-a III/21/2020

Datum objave: 30.07.2020. 23:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-542-3-286/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

539900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude (prilog Aneksa 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u.
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu ABI 7500 Real Time PCR ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu ABI 7500 Real Time PCR ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit CMV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit CMV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit HSV1/2 PCR aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit EBV PCR kvantitativni aplikabilan na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju/genotipizaciju infektivnih agenasa, aplikabilni na tehnologiji u
vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju/genotipizaciju infektivnih agenasa, aplikabilni na tehnologiji u
vlasništvu ABI 7500 Real-Time PCR ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

236000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili
ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Real-time PCR za detekciju/kvantifikaciju Cryptococcus neoformansa - aplikabilno na tehnologiji u vlasništvu ABI 7500 ili
ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za Line Immunoassay i Line Probe Assay aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu AutoLipa 48 ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za Line Immunoassay i Line Probe Assay aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu AutoLipa 48 ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu sekvencer - četverokapilarni Genetic Analyzer 3130 ili
ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu sekvencer - četverokapilarni Genetic Analyzer 3130 ili
ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje rezistencije na terapiju HIV infekcije sekvenciranjem- aplikabilno na validirani software za integrazu (ViroSeq
Integrase Software v1.0), aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje rezistencije na terapiju HIV infekcije sekvenciranjem- aplikabilno na validirani software za integrazu (ViroSeq
Integrase Software v1.0), aplikabilni na tehnologiji u vlasništvu Genetic Analyzer 3130 ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2020. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Lejla Mahmutović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.9.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 14.9.2020. 10:00:00
Address and place Given in the tender documentation

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender Documentation is downloaded from the Public Procurement Portal on which it was published. Interested Bidders
may seek clarification of Tender Documents in accordance with the Terms and Conditions of Disclosure and Delivery of
Reports in Public Procurements Procedures.
Bidders participating in the said public procurement procedure are obliged to submit their Anex 3 electronically to CD.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-542-3-286/20
PODIJELI: