(aukcija) Nabavka ogrevnog drveta

Datum objave: 27.04.2021. 11:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

564-7-1-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" TESLIĆ
IDB/JIB 4401285140004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Snježana Kovanušić
Adresa Ul. Karađorđeva 19
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-360
Faks (053) 411-361
Elektronska pošta os094@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 140 prostornih metara drva (bukva) za ogrev i potrebe JU OŠ "Petar Petrović NJegoš "Teslić za školsku
2021/2022. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

140 prostornih metara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Karađorđeva 37 Teslić, 74270, ili područna odjeljenja na Rudniku/Banji Vrućici, prema potrebama naručioca.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.06.2022. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši putem Trezora RS, na osnovu sredstava iz budžeta Republike Srpske.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.5.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije JU OŠ "Petar petrović NJegoš"Teslić, Karađorđeva 37
Datum i vrijeme 17.5.2021. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
564-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: