(aukcija) Nabavka osteosintetskog materijala i proteza

Datum objave: 15.03.2021. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

660-1-1-13-3-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544420002
Kontakt osoba/Služba za kontakt dalibor ivanovic
Adresa Sime Perića br. 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Općina/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-110
Faks (056) 211-110
Elektronska pošta obzv3@teol.net
Internet adresa www.bolnicazvornik.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

91500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osteosintetski materijal i proteze

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osteosintetski materijal i proteze

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze
  33183300-9 Naprave za osteosintezu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti Rješenje o registraciji ili Izvod iz
sudskog registra o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije, s tim da datum ovjere ne može stariji od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:
- Potvrdu Centralne banke da su računi ponuđača aktivni ili Potvrdu poslovne banke da je glavni račun ponuđača aktivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema posebnih zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica Zvornik
Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 1 AUSTIN MOORE PARCIJALNA PROTEZA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parcijalna proteza Austin Moore
broj od 44 mm do 54mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
65

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 2 KLASIČNA OSTEOSINTEZA MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 3 ZAKLJUČAVAJUĆE PLOČICE ZA GORNJE EXTREMITETE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 4 ZAKLJUČAVAJUĆE PLOČICE ZA DONJE EKSTREMITETE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 5 KANULIRANI ŠRAFOVI SAMONAREZUJUĆI I SAMOBUŠEĆI-MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 6 TOTALNA CEMENTNA ENDOPROTEZA KOLJENA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 7 BESCEMENTNA PROTEZA KUKA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 8: Spoljni fiksatori po Mitkoviću

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 9: Instrumentalni klinovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 10: Osteosintetski materijal za šaku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 11: Set za artroskopiju koljena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 12: Ostali potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183300-9 Naprave za osteosintezu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:10

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
660-1-1-13-3-14/21
PODIJELI: