(aukcija) Nabavka policijske opreme (zaštitna odijela za javni red i mir, prsluci, rukavice, policijske kacige, štitovi i palice)

Datum objave: 10.06.2019. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16475-1-1-53-3-50/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA
POLICIJE
IDB/JIB 4200220350146
Kontakt osoba Vlačić Sabina
Adresa La Benevolencije 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-822
Faks (033) 655-917
Elektronska pošta javnenabavke.up@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme (zaštitna odijela za javni red i mir, prsluci, rukavice, policijske kacige, štitovi i
palice)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2019. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto MUP Kantona sarajevo - Uprava policije, La benevolencija 16, 71000
sarajevo, fbih,

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za postupak predvidviđeno provođenje postupka elektronske aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu
provođenja elektronske aukcije (sg bih, br. 66/18)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zaštitna odijela za smirivanje i kontrolu mase sa taktičkim prslukom i rukavicama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
32 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Policijske kacige

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
47 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41585,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Štitovi i tonfa palice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
štitovi 17 komada, tonfa palice 55 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8685,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
16475-1-1-53-3-50/19
PODIJELI: