(aukcija) Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode

Datum objave: 17.08.2020. 10:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.08.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1132-1-1-93-3-93/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode – 3 LOT-a


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe obavljanja planiranih poslova u Sektoru laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2020. godini, za ispitivanje kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, potrebno je obezbjediti neophodan potrošni
materijal.
Ekstrakcija velikog broja prioritenih supstanci (pesticidi) se odvija uz upotrebu kertridža.
Za potrebe kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda zagađivača izraženog preko EBS-a potrebno je nabaviti
dovoljnu količinu biološkog materijala za provođenje testa toksičnosti. Test toksičnosti koji se provodi na test organizmima
Daphnia magna je veoma bitan u procesu određivanja EBS-a zagađivača, gdje se utvrđuje da li su vode i u kojoj mjeri
toksične, a rezultati testa često su odlučujući za sam proračun EBS-a.
Za postojeće analitičke instrumente firme Shimadzu (GC-2010, TOC/TN, AAS 6300, UV 1700, IC, LC-20AT sa tri detektora),
svake godine mora se izvršiti zamjena obaveznog potrošnog materijala kako bi se na instrumentima mogle raditi veoma
bitne analize hemijskih parametara kvaliteta voda.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2020. 08:30


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala za sastanke.
Datum i vrijeme 11.09.2020. 09:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu „e-Nabavke“: www.ejn.gov.ba ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala.
Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo putem portala „e-Nabavke“ na adresi
www.ejn.gov.ba. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Opšti potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe obavljanja planiranih poslova u Sektoru laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2020. godini, za ispitivanje kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, potrebno je obezbjediti neophodan potrošni
materijal.
Ekstrakcija velikog broja prioritenih supstanci (pesticidi) se odvija uz upotrebu kertridža.
Za potrebe kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda zagađivača izraženog preko EBS-a potrebno je nabaviti
dovoljnu količinu biološkog materijala za provođenje testa toksičnosti. Test toksičnosti koji se provodi na test organizmima
Daphnia magna je veoma bitan u procesu određivanja EBS-a zagađivača, gdje se utvrđuje da li su vode i u kojoj mjeri
toksične, a rezultati testa često su odlučujući za sam proračun EBS-a.
Za postojeće analitičke instrumente firme Shimadzu (GC-2010, TOC/TN, AAS 6300, UV 1700, IC, LC-20AT sa tri detektora),
svake godine mora se izvršiti zamjena obaveznog potrošnog materijala kako bi se na instrumentima mogle raditi veoma
bitne analize hemijskih parametara kvaliteta voda.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do kraja 2020. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2020. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2020. 09:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Potrošni materijal za ekotoksikološka ispitivanja (Test toksičnosti Daphnia magna)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe obavljanja planiranih poslova u Sektoru laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2020. godini, za ispitivanje kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, potrebno je obezbjediti neophodan potrošni
materijal.
Ekstrakcija velikog broja prioritenih supstanci (pesticidi) se odvija uz upotrebu kertridža.
Za potrebe kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda zagađivača izraženog preko EBS-a potrebno je nabaviti
dovoljnu količinu biološkog materijala za provođenje testa toksičnosti. Test toksičnosti koji se provodi na test organizmima
Daphnia magna je veoma bitan u procesu određivanja EBS-a zagađivača, gdje se utvrđuje da li su vode i u kojoj mjeri
toksične, a rezultati testa često su odlučujući za sam proračun EBS-a.
Za postojeće analitičke instrumente firme Shimadzu (GC-2010, TOC/TN, AAS 6300, UV 1700, IC, LC-20AT sa tri detektora),
svake godine mora se izvršiti zamjena obaveznog potrošnog materijala kako bi se na instrumentima mogle raditi veoma
bitne analize hemijskih parametara kvaliteta voda.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina od zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2020. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2020. 09:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Shimadzu ( AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT; IC-10Ads;
UV/VIS; TOC/TN)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe obavljanja planiranih poslova u Sektoru laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2020. godini, za ispitivanje kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, potrebno je obezbjediti neophodan potrošni
materijal.
Ekstrakcija velikog broja prioritenih supstanci (pesticidi) se odvija uz upotrebu kertridža.
Za potrebe kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda zagađivača izraženog preko EBS-a potrebno je nabaviti
dovoljnu količinu biološkog materijala za provođenje testa toksičnosti. Test toksičnosti koji se provodi na test organizmima
Daphnia magna je veoma bitan u procesu određivanja EBS-a zagađivača, gdje se utvrđuje da li su vode i u kojoj mjeri
toksične, a rezultati testa često su odlučujući za sam proračun EBS-a.
Za postojeće analitičke instrumente firme Shimadzu (GC-2010, TOC/TN, AAS 6300, UV 1700, IC, LC-20AT sa tri detektora),
svake godine mora se izvršiti zamjena obaveznog potrošnog materijala kako bi se na instrumentima mogle raditi veoma
bitne analize hemijskih parametara kvaliteta voda.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do kraja 2020. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2020. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2020. 09:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-1-93-3-93/20
PODIJELI: