(aukcija) Nabavka PVC cvijeća, lampiona i ostalog potrošnog materijala

Datum objave: 12.04.2021. 10:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

13228-7-1-3-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP GRADSKO GROBLJE ZENICA
IDB/JIB 4218287000006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Alić
Adresa Školska 1
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 404-400
Faks (032) 242-806
Elektronska pošta gradskogroblje.ze@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Zenica

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka PVC cvijeća,lampiona i ostalog potrošnog materijala


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39293200-4 Umjetno cvijeće


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Ukupna količina nabavke definisana ANEKSOM 1 obrazac za cijenu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Školska br.1, Direkcija gradskog groblja Zenica
Datum i vrijeme 29.04.2021. 13:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
13228-7-1-3-3-4/21
PODIJELI: