(aukcija) Nabavka računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo

Datum objave: 10.04.2018. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.04.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1230-7-1-39-3-25/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200667410006
Kontakt osoba Azra Sipović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-094
Faks (033) 562-220
Elektronska pošta sszp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računara računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.4.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.4.2018. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.4.2018. 14:30:00
Adresa i mjesto Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Procijenjena vrijednost po LOT-ovima:
LOT I: 41.060,00 KM
LOT II: 7.200,00 KM
LOT III: 740,00 KM
LOT IV: 900,00 KM
Otvaranje ponuda po LOT-ovima:
- Lot I u ................................................... 14,30 sati,
- Lot II u .................................................. 15,00 sati,
- Lot III u .................................................. 15,15 sati,
- Lot IV u ……..………......................................15,30 sati.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Personalni računari

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Personalni računari

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213000-5 Personalni kompjuteri

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41060,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je “Centralna zgrada Kanton Sarajevo” u ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, a instaliranje opreme na
lokacijama koje bude zahtjevao ugovorni organ.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laptopi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laptopi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213100-6 Laptopi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 60 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je “Centralna zgrada Kanton Sarajevo” u ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, a instaliranje opreme na
lokacijama koje bude zahtjevao ugovorni organ.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laserski pisači.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laserski pisači.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232110-8 Laserski štampači

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

740,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 60 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je “Centralna zgrada Kanton Sarajevo” u ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, a instaliranje opreme na
lokacijama koje bude zahtjevao ugovorni organ.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ravni zasloni (monitori).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ravni zasloni (monitori).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30231310-3 Ravni ekrani

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 60 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je “Centralna zgrada Kanton Sarajevo” u ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, a instaliranje opreme na
lokacijama koje bude zahtjevao ugovorni organ.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1230-7-1-39-3-25/18
PODIJELI: