(aukcija) Nabavka reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog materijala za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Datum objave: 27.01.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-20-3-21/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku
dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Uslovi i način plaćanja: 60 (šezdeset) dana od datuma fakturisanja izvršene isporuke robe. Rok plaćanja u skladu
sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija ovjerena
od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a. Potvrda o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci, izdata od strane banke u
kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b. Bilans uspjeha za 2019. poslovnu godinu, ovjeren od strane ponuđača. Bilans uspjeha mora biti pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima (Dostaviti original dokumente ili ovjerene kopije čiji datum ovjere ne može biti
stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude).
b) Dokaz da je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u BiH, odnosno upisano u registar medicinskih
sredstava koje vodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (Dostaviti original dokumente ili ovjerene
kopije čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude).
NAPOMENA: Ukoliko ponuđač dostavlja Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH od nekog
drugog privrednog subjekta da je ponuđeni predmet nabavke registrovan u Bosni i Hercegovini, obavezan je uz to
Rješenje da dostavi i original ovjerenu i potpisanu Izjavu od strane privrednog subjekta čije je Rješenje
dostavio, da mu je dao saglasnost za distribuciju ponuđenih proizvoda.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, Doboj, Uprava
Bolnice
Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC
Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX" Francuska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX" Francuska

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski aparat „Nycocard Reader II“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za imunohemijski aparat „Nycocard Reader II“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača
„Orgentec Diagnostika“ NJemačka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ NJemačka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog plastičnog laboratorijskog materijala
za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika,
proizvođača „Sysmex" Japan

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog materijala i reagenasa za
hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača „Sysmex" Japan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“,
proizvođača „Siemens“ NJemačka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa, kontrolnog, kalibracionog i potrošnog
materijala za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ NJemačka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.2.2021. 12:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-20-3-21/21
PODIJELI: