(aukcija) Nabavka reklamnog materijala za potrebe promocije Lutrije BiH

Datum objave: 30.03.2018. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.03.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

523-1-1-56-3-33/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba Nihad Fočo
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 568-605
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrija-bih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reklamni materijal za potrebe promocije Lutrije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Reklamni materijal za potrebe promocije Lutrije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22462000-6 Promotivni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da bankarski računi ponuđača nisu blokirani u zadnjih 12 mjeseci ili od početka
poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 mjeseci od dana objave Obavještenja o
nabavci

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Minimalno 1 (jedan) uspješno izvršen ugovor koji se odnosi na isporuku reklamnog-promotivnog materijala u 2017.
godini ili od početka poslovanja ako je ponuđač registriran,odnosno počeo sa radom nakon 2017. godine, čija je vrijednost
jednaka ili veća od 54.200,00 KM bez PDV-a (LOT 1),
b) Uzorci za artikle koji su predmet nabavke, kako je navedeno u obrascu za cijenu
ponude (LOT 1),
c) Tehnički list za artikle kako je navedeno u obrascu za cijenu ponude (LOT 1).

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda


IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.4.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.4.2018. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.4.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Mehmeda Spahe 11, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe
11/II,Sarajevo,najkasnije do 17.04.2018. godine u 12.00 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak
br.065/18-NE OTVARAJ"


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reklamni materijal za podjelu putem BTL aktivnosti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22462000-6 Promotivni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reklamni materijal za podjelu u prodajnoj mreži

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22462000-6 Promotivni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
523-1-1-56-3-33/18
PODIJELI: