(aukcija) Nabavka rent-a-car vozila za potrebe RTV FBiH

Datum objave: 17.04.2021. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1343-1-1-80-3-22/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200090470004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vedrana Resić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 464-663
Faks (033) 464-663
Elektronska pošta selma.bavcic@rtvfbih.ba
Internet adresa www.rtvfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Zakup

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rent-a-Car

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka Rent-a-car vozila za potrebe RTV FBiH.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema odredbama tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

180000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića broj 12

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

8.2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
8.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
8.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
original ili ovjerene kopije.
8.2.3. Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:
a) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač
registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (ne stariji od 3 mjeseca),
b) uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)
c) uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, a ukoliko
ponuđač nije u sistemu PDV onda ovjerena izjava ponuđača da nije u sistemu PDV-a.
8.2.4. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.
8.2.5. U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke
TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja
navedenih uslova za kvalifikaciju.
8.2.6. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
original ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

8.3. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST
8.3.1. Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako
ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove:
• Da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan
• Da je ostvario ukupan prihod za period od posljednje tri

• finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno
počeo sa radom prije manje od tri godine, u iznosu od 2/3 od ukupne procijenjene vrijednosti nabavke.
8.3.2. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane
ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih
dokumenata:
• Kao dokaz dostaviti odgovarajući dokument/dokaz koji izdaje banka ponuđača u kojoj je otvoren glavni račun ili
druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BiH), u skladu sa pozitivnim propisima, a kojima se dokazuje ispunjenje
uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan. Dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
koji je naznačen kao rok za dostavu Ponuda;
• Poslovne bilanse (bilans stanja i bilans uspjeha) za period od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma
registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri
godine..
8.3.3. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti, u roku ne
dužem od 5 dana, originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi
moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom
vremenu ugovornog organa ( do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.
NAPOMENA:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti ili originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni
u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

8.4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
8.4.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:
8.4.2. Vozila koje ponuđač dostavlja na korištenje moraju imati slijedeće karakteristike:
1. Putničko motorno vozilo
• Tehnički zahtjevi:
Broj sjedišta 1 + 4, minimalno euro 5 motor ili više, radna zapremina motora minimalno 1400 cm3 ili više, automatski
mjenjač, kočioni diskovi naprijed i nazad ili kombinacija ventilirani diskovi naprijed bubnjevi nazad, ABS, ESP, zračni jastuci za
vozača i suvozača minimalno, klima uređaj, servo upravljač, snaga motora minimalno 66 kW ili više.
• Vrsta goriva: Benzin/ Dizel
• Godina proizvodnje: 2015 do 2021
• Količina: 1
2. Putničko motorno vozilo
• Tehnički zahtjevi:
Broj sjedišta 1 + 4, minimalno euro 5 motor ili više, radna zapremina motora minimalno 1400 cm3 ili više, manuelni mjenjač,
kočioni diskovi naprijed i nazad ili kombinacija ventilirani diskovi naprijed bubnjevi nazad, ABS, ESP, zračni jastuci za vozača i
suvozača minimalno, klima uređaj, servo upravljač, snaga motora minimalno 66 kW ili više
• Vrsta goriva: Dizel
• Godina proizvodnje: 2015 do 2021
• Količina: 15
3. Putničko motorno vozilo kombi
• Tehnički zahtjevi:
Broj sjedišta 1 + 8, minimalno euro 5 motor ili više, radna zapremina motora minimalno 1500 cm3 ili više, manuelni mjenjač,
kočioni diskovi naprijed i nazad, ABS, ESP, zračni jastuci za vozača i suvozača minimalno, klima uređaj, servo upravljač, snaga
motora minimalno 85 kW ili više.
• Vrsta goriva: Dizel
• Godina proizvodnje: 2015 do 2021
• Količina: 2
8.4.3. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu jednog ili više dokaza:
• Potvrde o registraciji vozila kojom se dokazuju karakteristike iz tačke 8.4.2. tenderske dokumentacije
• Izjava na memorandumu ponuđača kojom se ponuđač da će obezbijediti jedno putničko motorno vozilo sa
automatskim mjenjačem.

8.4.4. Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku ili
profesionalnu sposobnost.

III 9. Rezervisan ugovor

NeODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.05.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bulevar Meše Selimovića br 12.; 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 06.05.2021. 10:10

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1343-1-1-80-3-22/21
PODIJELI: