(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za dizel hidraulične lokomotive

Datum objave: 08.04.2019. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.04.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-524-3-192/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidraulične lokomotive (LOT 1 - LOT 2)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidraulične lokomotive (LOT 1 - LOT 2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.4.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.4.2019. 13:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.4.2019. 14:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, Direkcija Društva, sala br. 61

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotiovu „Scharf“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotiovu „Scharf“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo


III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Mramor“ u MramoruANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotiovu DLZ 110F proizvođača „Ferrit“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotiovu DLZ 110F proizvođača „Ferrit“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo


III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Mramor“ u Mramoru

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-1-524-3-192/19
PODIJELI: