(aukcija) Nabavka štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a

Datum objave: 20.01.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1170-1-1-27-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400970660006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stela Jungić
Adresa Trg Republike Srpske 9
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 339-901
Faks (051) 339-901
Elektronska pošta nabavna@rtrs.tv
Internet adresa www.rtrs.tv

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a i to za tri LOT-a:
LOT 1: Nabavka štampanih obrazaca,
LOT 2: Nabavka usluge štampe podataka na odštampane obrasce,
LOT 3: Nabavka usluge štampe i kovertiranja računa za RTV taksu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22458000-5 Materijal štampan po narudžbi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Radio-televizija Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 9 78000 Banja
Luka
Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka štampanih obrazaca

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka štampanih obrazaca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 30.06.2021. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RTRS, Trg Republike Srpske broj 9, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Nabavka usluge štampe podataka na odštampane obrasce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe podataka na odštampane obrasce

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RTRS, Trg Republike Srpske broj 9, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Nabavka usluge štampe i kovertiranja računa za RTV taksu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge štampe i kovertiranja računa za RTV taksu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija Republike Srpske i Brčko distrikta

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.02.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1170-1-1-27-3-4/21
PODIJELI: