(aukcija) Nabavka usluga eksterne validacije

Datum objave: 12.04.2021. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5-1-2-47-3-14/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB 4402964170008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Daniela Višnjić
Adresa Veljka Mlađenovića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 456-040
Faks (051) 450-301
Elektronska pošta s.dojcinovic@almbih.gov.ba
Internet adresa www.almbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25760,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eksterna validacija


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Eksterna validacija opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50433000-9 Usluge kalibracije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Naručilac će Izvršiocu izvršiti uplatu naknade, za izvršenu uslugu, isporuku i ugradnju rezervnih dijelova po ispostavljenoj
fakturi za izvršenu uslugu, u roku od 15 (petnaest) dana po ispostavljenom računu za izvršenu uslugu, prema redoslijedu
plaćanja obaveza Naručioca kod Ministarstva finansija i trezora BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

• Registraciju / certifikaciju za aktivnosti koje obavljaju;
• Ovlašteno zastupanje i servis u BiH od strane proizvođača opreme;
• Navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima,
• Opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti dobavljača

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala
Tita 9/III, Sarajevo
Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Rifet Hodžić
Adresa Maršala Tita 9/III
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 279-350
Faks (033) 202-252
Elektronska pošta r.hodzic@almbih.gov.ba
Internet adresa www.almbih.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Kvalifikacija opreme- aparat za određivanje heparina SpectraMax®Plus, No.2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kvalifikacija opreme- aparat za određivanje heparina SpectraMax®Plus, No.2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50433000-9 Usluge kalibracije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
definisano u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KOntrolni laboratorij Agencije, ul. Maršala Tita 9/IV, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-Kvalifikacija opreme OSMOMAT 030-D, proizvođača Gonotec GmbH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kvalifikacija opreme OSMOMAT 030-D, proizvođača Gonotec GmbH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50433000-9 Usluge kalibracije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
definisano u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KOntrolni laboratorij Agencije, ul. Maršala Tita 9/IV, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Kvalifikacija opreme Aparatura za vidljive čestice Apollo II

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kvalifikacija opreme Aparatura za vidljive čestice Apollo II

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50433000-9 Usluge kalibracije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
definisano u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kontrolni laboratorij Agencije, ul. Maršala Tita 9/IV, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Kvalifikacija opreme Dezintegrator ZT 722 Erweka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kvalifikacija opreme Dezintegrator ZT 722 Erweka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50433000-9 Usluge kalibracije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
definisano u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KOntrolni laboratorij Agencije, ul. Maršala Tita 9/IV, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.04.2021. 12:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5-1-2-47-3-14/21
PODIJELI: