(aukcija) Nabavka usluga iznajmljivanja pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika uglja Kreka d.o.o. – Tuzla

Datum objave: 14.04.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-2-53-3-128/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edin Džambić
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2464750,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla (LOT 1 – LOT 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla (LOT 1 – LOT 8)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje 1 75000 Tuzla
Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 m3 i snage motora N≥170 kW (do 8.700 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 m3 i snage motora N≥170 kW (do 8.700 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

696000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja Kreka u Tuzli

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW (do 3.950 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW (do 3.950 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

276500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja Kreka u Tuzli

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Iznajmljivanje buldozera snage N=130-160 kW (do 6.270 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Iznajmljivanje buldozera snage N=130-160 kW (do 6.270 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

446800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥200 kW (do 6.500 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥200 kW (do 6.500 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

845000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – Iznajmljivanje rovokopača V=0,8-1,2 m3 (do 1.250 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – Iznajmljivanje rovokopača V=0,8-1,2 m3 (do 1.250 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – Iznajmljivanje rovokopača (duga katarka) V>0,6 m3 (do 600 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – Iznajmljivanje rovokopača (duga katarka) V>0,6 m3 (do 600 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 – Iznajmljivanje rovokopača–točkaša snage motora N≥45 kW, V=0,7-1,2 m3 (do 1.036 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 – Iznajmljivanje rovokopača–točkaša snage motora N≥45 kW, V=0,7-1,2 m3 (do 1.036 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 – Iznajmljivanje „SKIP“ mašine (do 242 h)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 – Iznajmljivanje „SKIP“ mašine (do 242 h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16950,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.05.2021. 13:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Coal nine "Kreka" d.o.o. Tuzl
UIN 4209020780003
Contact person Edin Džambić
Address Mije Keroševića Guje br. 1
Postal code 75000 Tuzla (bhp sa)
Municipality/City Tuzla
Telephone (035) 280-083
Fax number (035) 287-460
Email address poslovikomercijale@kreka.ba
Website address www.kreka.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Rental of mining mechanization equipment for the needs of organizational units within Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla
(LOT 1 - LOT 8)

II 1.b. Description of the object of the contract

Rental of mining mechanization equipment for the needs of organizational units within Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla
(LOT 1 - LOT 8)


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As given in Tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 LOT 1 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 2 24.05.2021.
2 LOT 2 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW (do 2 24.05.2021.
3 LOT 3 – Iznajmljivanje buldozera snage N=130-160 kW (do 6.270 h) 2 24.05.2021.
4 LOT 4 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥200 kW (do 6.500 h) 2 24.05.2021.
5 LOT 5 – Iznajmljivanje rovokopača V=0,8-1,2 m3 (do 1.250 h) 2 24.05.2021.
6 LOT 6 – Iznajmljivanje rovokopača (duga katarka) V>0,6 m3 (do 600 h) 2 24.05.2021.
7 LOT 7 – Iznajmljivanje rovokopača–točkaša snage motora N≥45 kW, 2 24.05.2021.
8 LOT 8 – Iznajmljivanje „SKIP“ mašine (do 242 h) 2 24.05.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT 1 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 2 24.05.2021. 12:30
2 LOT 2 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW (do 2 24.05.2021. 12:30
3 LOT 3 – Iznajmljivanje buldozera snage N=130-160 kW (do 6.270 h) 2 24.05.2021. 12:30
4 LOT 4 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥200 kW (do 6.500 h) 2 24.05.2021. 12:30
5 LOT 5 – Iznajmljivanje rovokopača V=0,8-1,2 m3 (do 1.250 h) 2 24.05.2021. 12:30
6 LOT 6 – Iznajmljivanje rovokopača (duga katarka) V>0,6 m3 (do 600 h) 2 24.05.2021. 12:30
7 LOT 7 – Iznajmljivanje rovokopača–točkaša snage motora N≥45 kW, 2 24.05.2021. 12:30
8 LOT 8 – Iznajmljivanje „SKIP“ mašine (do 242 h) 2 24.05.2021. 12:30

 

 

Address and place Mije Keroševića Guje 1 75000 Tuzla

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-53-3-128/21
PODIJELI: