(aukcija) Nabavka usluga izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 26.11.2020. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1382-1-2-61-3-24/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4201117120007
Kontakt osoba/Služba za kontakt vedran damjanovic
Adresa Hamdije Čemerlića br 39a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-680
Faks (033) 723-688
Elektronska pošta info@fzofbih.org.ba
Internet adresa www.fzofbih.org.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka jeste nabavka usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji BiH, a u skladu sa finansijskim
planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/19) i i planu
nabavki Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu, broj: 01-04-2-32/2020 od 04.02.2020. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina ugovora predviđena je tačkom 2.4. i 2.5. tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge koja je predmet nabavke je sjedište ugovornog organa, na adresi Hamdije Čemerlića 39A, 71000
Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor o nabavci usluga stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a rok za
izvršenje usluge jeste 31.12.2021. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo - III
sprat, soba broj 307
Datum i vrijeme 28.12.2020. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba u skladu sa članom 9. Uputstva o o
uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u sistemu „E-nabavke“
(„Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15).
U slučaju da ponudu dostavi ponuđač koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na navedeni način nego je do iste došao na
neki drugi način, te u sistemu „E-nabavke“ ne postoji evidencija o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane
navedenog ponuđača, takva ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (4) tačka j) Zakona.
Navedeno postupanje ugovorni organ opravdava činjenicom da ukoliko bi ponuda navedenog ponuđača bila prihvaćena i
ukoliko bi ista bila ocijenjena kao prihvatljiva u postupku nabavke ugovorni organ ne bi bio u mogućnosti okončati postupak
nabavke u skladu sa Zakonom, te ne bi mogao objaviti obavještenje o dodjeli ugovora niti dostaviti izvještaj u postupku
nabavke

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1382-1-2-61-3-24/20
PODIJELI: