(aukcija) Nabavka usluga kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik – TE Tuzla za potrebe Termoelektrane Tuzla

Datum objave: 11.06.2021. 07:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-150-3-210/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

2000032709 Nabavka usluga kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik – TE Tuzla za potrebe
Termoelektrane Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik – TE Tuzla za potrebe Termoelektrane
Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100.000 tona uglja

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

240000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivno u periodu od 12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje
u kojoj je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u svrhu kvalifikacije, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove:
a) uspješno iskustvo ponuđača u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora u zadnje 3 godine računajući od datuma
objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki ili od dana registracije ponuđača ukoliko je registrovan
prije manje od tri godine, u pružanju usluga kamionskog prevoza uglja ili rasutog materijala, minimalne vrijednosti ugovora
50.000,00 KM bez PDV-a.
b) mogućnost angažovanja minimalno 4 kamiona nosivosti 20 tona i više sa sanducima za istresanje uglja/materijala
nazad (kipanje nazad), s tim da maksimalna bruto težina kamiona sa ugljem iznosi do 40 tona. Angažovani kamioni mogu
posjedovati i sanduke za istresanje uglja/materijala na bočnu stranu (bočno kipanje), te ne mogu biti kamioni sa prikolicama.
c) da ima stalno zaposlene ili mogućnost angažovanja najmanje 4 (četiri) vozača kamiona;

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.07.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vilsonovo šetalište 15, Sala 430/IV
Datum i vrijeme 07.07.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-717
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta ad.basic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-150-3-210/21
PODIJELI: