(aukcija) Nabavka usluga kontrole PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave

Datum objave: 16.04.2021. 12:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1437-7-2-40-3-70/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba/Služba za kontakt Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je "Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave", po konkurentskom zahtjevu za dostavu
ponuda, broj: KZ-04/21.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Specifikaciji iz konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8415,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti u kojima je instalirana oprema. Objekti se nalaze u Kantonu Sarajevo i Bosansko – podrinjskom Kantonu. Spisak
lokacija naveden je u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ br. 64/09) i Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje
početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Sl.novine FBiH“ br. 64/11),
Pravilnik o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara,
uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i program i način
polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Sl.novine FBiH“ br. 69/13).

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne br.49, 71000
Sarajevo.
Datum i vrijeme 10.05.2021. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala "e-Nabavke" (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke" , a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-626
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-626
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-7-2-40-3-70/21
PODIJELI: