(aukcija) Nabavka usluga održavanja Mreže permanentnih stanica (FBIHPOS) - održavanje hardvera i softvera

Datum objave: 26.04.2021. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

399-1-2-10-3-9/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB 4200771230001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Hajrudin Kaljun, tel. +387 33 586-065, e-mail: hajrudin.kaljun@fgu.com.ba i
Ervin Redžepagić, tel. +387 33 586-065, e-mail: ervin.redzepagic@fgu.com.ba
Adresa Hamdije Kreševljakovića 96
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 201-784
Faks (033) 586-056
Elektronska pošta uprava@fgu.com.ba
Internet adresa www.fgu.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

333333,33

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje Mreže permanentnih stanica (FBIHPOS) - održavanje hardvera i softvera

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga - „Održavanja mreže permanentnih stanica (FBIHPOS) - održavanje hardvera
i softvera“, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u Planu nabavki.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema 2 / 6


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.06.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Datum i vrijeme 15.06.2021. 10:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Federal Administration for Geodetic and Real Property Affairs
UIN 4200771230001
Contact person Hajrudin Kaljun and Ervin Redžepagić, telephone: +387 33 586-065, e-mail:
hajrudin.kaljun@fgu.com.ba, ervin.redzepagic@fgu.com.ba
Address Hamdije Kreševljakovića 96
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 201-784
Fax number (033) 586-056
Email address uprava@fgu.com.ba
Website address www.fgu.com.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Maintenance and repair services

II 1.a. Title of the object of the contract

Maintaining a network of permanent stations (FBIHPOS) - maintenance of hardware and software

II 1.b. Description of the object of the contract

As described in tender documents.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 50324100-3 System maintenance services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As described in tender documents.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.6.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 15.6.2021. 10:00:00
Address and place As described in tender documents.

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
399-1-2-10-3-9/21
PODIJELI: