(aukcija) Nabavka usluga održavanja mrežne infrastrukture i sistemske infrastrukture

Datum objave: 20.12.2019. 16:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

999-1-2-156-3-93/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200494560007
Kontakt osoba ALMASA TUHČIĆ
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta almasa.t@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja mrežne infrastrukture i Usluga održavanja sistemske infrastrukture.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja mrežne infrastrukture i
Usluga održavanja sistemske infrastrukture.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50312300-8 Održavanje i popravak opreme za mrežu podataka
  50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.1.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.1.2020. 10:15:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II sprat, 71000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Usluge održavanja mrežne infrastrukture

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge održavanja mrežne infrastrukture

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312300-8 Održavanje i popravak opreme za mrežu podataka


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Usluge održavanja sistemske infrastrukture

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge održavanja sistemske infrastrukture

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
999-1-2-156-3-93/19
PODIJELI: