(aukcija) Nabavka usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma

Datum objave: 19.10.2020. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1220-7-2-94-3-69/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BANOVIĆI
IDB/JIB 4209362820007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rasim Kasumović, za pitanja iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije
(tehničke specifikacije-opis usluge). Himzo Lačić, za ostala pitanja.
Adresa Alije Dostovića 1
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-400
Faks (035) 743-433
Elektronska pošta opcina@banovici.gov.ba
Internet adresa www.banovici.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke je nabavka usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma na period
od 1 godine, u skladu sa traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.
Usluge održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma podrazumijevaju prijem vozila, detekciju kvara
ili potrebe redovnog servisiranja te nabavku i ugradnju potrebnih rezervnih dijelova i repromaterijala.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144210-3 Vatrogasna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge je adresa servisa Ponuđača koji bude izabran i/ili podugovarača ukoliko je isti angažovan na
izvršenju dijela usluga, osim u određenim situacijama ukoliko je kvar takve prirode da se vozilo ne može bezbjedno
dopremiti do servisa izabranog ponuđača te se usluga mora izvršiti na terenu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje za izvršene usluge će se vršiti uplatom na transakcijki račun Ponuđača (ili podugovarača,ako je predviđeno direktno
plaćanje podugovaraču) u roku do 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršenu uslugu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 29.10.2020. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1220-7-2-94-3-69/20
PODIJELI: