(aukcija) Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i vozila za potrebe JP BPŠ d.o.o. Goražde

Datum objave: 24.03.2021. 12:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

18-7-2-14-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME D.O.O. GORAŽDE
IDB/JIB 4245004890008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kemal Sijerčić
Adresa Ibrahima Popovića 17
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-040
Faks (038) 221-040
Elektronska pošta bpkshume@bih.net.ba
Internet adresa sumebpk.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja imovine, lica i vozila za potrebe JP BPŠ d.o.o. Goražde

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge osiguranja imovine, lica i vozila za potrebe JP BPŠ d.o.o. Goražde

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto IBRAHIMA POPOVIĆA 17, 73000 GORAŽDE
Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

PONUDE SE DOSTAVLJAJU LIČNO ILI PUTEM POŠTE U ZATVORENOJ KOVERTI NA ADRESU UGOVORNOG
ORGANA.NEBLAGOVREMENE PONUDE BIT ĆE VRAĆENE PONUDJAČU NE-OTVORENE. OTVARANJU MOGU PRISUSTVOVATI
OVLAŠTENI PREDSTAVNICI PONUDJAČA


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – OSIGURANJE IMOVINE/GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA JP BPŠ D.O.O. GORAŽDE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – OSIGURANJE IMOVINE/GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA JP BPŠ D.O.O. GORAŽDE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO UGOVOROM I TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DEFINISANO TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA(SA UKLJUČENIM KASKO OSIGURANJEM) JP BPŠ D.O.O. GORAŽDE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA(SA UKLJUČENIM KASKO OSIGURANJEM) JP BPŠ D.O.O.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO UGOVOROM I TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DEFINISANO TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – OSIGURANJE RADNIKA JP BPŠ D.O.O. GORAŽDE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 – OSIGURANJE RADNIKA JP BPŠ D.O.O. GORAŽDE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO UGOVOROM I TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DEFINISANO TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
18-7-2-14-3-4/21
PODIJELI: