(aukcija) Nabavka usluga servisa uređaja, zaštitno-upravljačkih i pomoćnih napajanja

Datum objave: 23.01.2020. 11:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

OBAVIJEST O NABAVI

1280-1-2-10-3-17/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Nermin Jugo
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JN-OP-1665/2019 - Nabavka usluga servisa uređaja, zaštitno-upravljačkih i pomoćnih napajanja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

JN-OP-1665/2019 - Nabavka usluga servisa uređaja, zaštitno-upravljačkih i pomoćnih napajanja


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

18.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.2.2020. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA Adresa: Ul. Marije
Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabavke",
u skladu sa članom 55. Zakona i članom 1. stav (3) točka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik
BiH", broj 90/14, 53/15).
Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) točka c) Zakona
koji su registrovani u sistemu “E-nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E –
nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Popravka uređaja zaštite i upravljanja proizvođača ABB

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravka uređaja zaštite i upravljanja proizvođača ABB

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabavke",
u skladu sa članom 55. Zakona i članom 1. stav (3) točka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik
BiH", broj 90/14, 53/15).
Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) točka c)
Zakona koji su registrovani u sistemu “E-nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu
"E – nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge
načine predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) Zakona. Također, za istu Tenderska dokumentacija može se preuzeti više
puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke
više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Popravka uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Siemens

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravka uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Siemens

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabavke",
u skladu sa članom 55. Zakona i članom 1. stav (3) točka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik
BiH", broj 90/14, 53/15).
Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) točka c) Zakona
koji su registrovani u sistemu “E-nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E –
nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- Popravka opreme pomoćnog napajanja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravka opreme pomoćnog napajanja

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno tenderkoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderkoj dokumentaciji

VI Dodatne informacije

Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabavke",
u skladu sa članom 55. Zakona i članom 1. stav (3) točka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik
BiH", broj 90/14, 53/15).
Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) točka c) Zakona
koji su registrovani u sistemu “E-nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E –
nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-2-10-3-17/20
PODIJELI: