(aukcija) Nabavka usluga servisiranja i održavanja putničkih vozila Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Datum objave: 05.05.2021. 10:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-94-3-156/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 2000032274 - Usluge servisiranja i održavanja putničkih vozila Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge servisiranja i održavanja putničkih vozila Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na kojem će se pružati usluge – servisna radionica izabranog ponuđača.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja usluga je: sukcesivno, prema zahtjevima Naručioca za konkretno vozilo u periodu od 18 (osamnaest) mjeseci i
započinje od dana obostranog potpisivanja ugovora ili do isteka ugovorenih sredstava.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa nacrtom ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabvake u skladu sa propisima zemlje u kojoj je
registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.05.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, sala 430/IV
Datum i vrijeme 28.05.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i
druge informacije) mogu da se dobiju isključivo putem sistema “E-nabavke” – portal www.ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-797
Faks (033) 751-799
Elektronska pošta a.logo@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-94-3-156/21
PODIJELI: