(aukcija) Nabavka usluga tehničkiog pregleda za vozila i mopede

Datum objave: 16.04.2021. 09:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-7-2-28-3-77/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nikola Ćulum
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tehnički pregled za vozila i mopede

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za tendere /II sprat, Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka
Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nikola Ćulum
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-046
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta nikola.culum@postesrpske.com
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 lokacija Banjaluka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 lokacija Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 lokacija Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 lokacija Bijeljina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 lokacija Zvornik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 lokacija Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 lokacija Foča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8 lokacija Trebinje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.4.2021. 10:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-7-2-28-3-77/21
PODIJELI: