(aukcija) Nabavka usluga zdravstveno-sanitarnih pregleda radnika, kontrole higijenske ispravnosti namirnica, bakteriološkog pregleda brisa i ostalih zakonskih kontrola

Datum objave: 08.10.2020. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-2-703-3-419/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Dumanjić
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zdravstveno-sanitarni pregledi radnika, kontrla higijenske ispravnosti namirnica, bakteriološki pregled brisa i ostale
zakonske kontrole


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sanitarni - zdravstveni pregled zaposlenih
Obavljaće se jednom godišnje u prostorima Naručioca ili po dogovoru i prethodno dostavljenim spiskovima radnika. Sadržaj
pregleda propisan je Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Sl.novine
FBIH 20/08) a obuhvata:
- Ljekarski pregled na TBC pluća,
- RTG pluća - po indikaciji nakon pregleda (u režiji KCUS-a)
- bris nosa i grla na piogeni stafilokok i betahemolitički streptokok grupe A
Sanitarni pregled radnika na porođajnim i dječijim odjelima obuhvata osim navedenih pregleda i pregled stolice na
salmonele, šigele, enterotropne Escherichia coli i crijevne parazite.
Sanitarni pregled zaposlenih na pripremi i prometu hrane i vode obuhvata :
- svakih 6 mjeseci: bris grla i nosa na piogeni stafilokok i betahemolitički streptokok grupe A (kliconoštvo), bakteriološki
i laboratorijski pregled stolice na (kliconoštvo i parazitonoštvo).
- jednom godišnje: liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom
i na gnojna oboljenja i RTG pluća po indikaciji (u režiji KCUS-a
Mikrobiološka analiza namirnica
obavljaće se od strane Pružaoca usluga čiji stručni tim uzima uzorke za kontrolu higijenske ispravnosti namirnica u prostoru
Centralne kuhinje, dva puta mjesečno po tri uzorka (iz čistog dijela u kojem je termički obrađena hrana, sa posuđa u kojem
se transportuje hrana na klinike).
Kontrola sterilizacije - spore
obavljaće se svaka dva mjeseca za posude pod pritiskom koje su u funkciji (20 kom) uz dostavu i preuzimanje spora od
strane Pružaoca usluga.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definsano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definsano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2020. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička 25. Tehnički sektor -sala za sastanke
Datum i vrijeme 09.11.2020. 12:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Lejla Dumanjić
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-590
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta lejla.dumanjic@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-2-703-3-419/20
PODIJELI: