(dopuna dnevnog reda) Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 07.10.2016. 09:58 / Izvor: Banjalučka berza, 07.10.2016.

Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje 
ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale 

Broj: NO-24 -414/16 
Datum, 5.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale na sjednici održanoj dana 5.10.2016. godine donio je

ODLUKU
o dopuni dnevnog reda saziva godišnje sjednice Skupštine akcionara

Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Treoinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

I

Vrši se dopuna predloženog dnevnog reda saziva Godišnje sjednice Skupštine akcionara ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale zakazane za dan 4.11.2016. godine (petak) sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama i objavljenog u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Euro Blic" dana 3.10.2016. godine tako što se iza tačke 9. dnevnog reda dodaje tačka 10. koja glasi:

"Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG d.o.o. Beograd o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale na dan 31.12.2015. godine".

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Nadzornog odbora 
Slavo Krajišnik, dipl. maš. inž.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: