(dopuna) Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, PJ Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Maglaj, Tešanj

Datum objave: 22.01.2020. 14:38 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2020.

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 08/20

 
DATUM ZAVRŠETKA: 27.01.2020.
 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima, 

D O P U N U   P O Z I V A

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU, SJEČA I IZVOZ DRVNIH SORTIMNATA (08/20)

Navedena dopuna, odnosi se na  dodatni broj lotova  koje možete naći na dopunjenom, cjenovnom obrascu.

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač koji aplicira na više lotova dovoljno je da tražene kvalifikacione isprave i dokaze dostavi u jednom primjerku u jednoj koverti sa popunjenim obrascem za ponudu i obrascem za cijenu ponude za lotove na koje aplicira. Ugovorni organ u predmetu ove nabavke ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene, bit će vraćene ponuđaču. 

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25. Zavidovići,  Ponuda u postupku broj 08/20 - Sječa i izvoz drvnih sortimenata ''NE OTVARATI''. 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 27.01.2020. godine u 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda će se održati 27.01.2020. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Potrebno je da ponuđači dostave ponudu u skladu sa ovim pozivom.

Ostali uslovi javnog poziva ostaju nepromijenjeni, a važeću dopunu možete preuzeti ovdje.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: