(dopuna plana nabavki za 2016. godinu) Nabavka kompjuterske opreme i potrepština

Datum objave: 29.09.2016. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 29.09.2016.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima odobrenim u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 20 i 6.godinu, direktorica Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona donosi:

 

ODLUKU

U DOPUNI PLANA NABAVKI KANTONALNOG ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE

UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2016.GODINU

 

I

Ovom Odlukom vrši se dopuna Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona za 2016.godine, broj: 18-49-5599-1/16 od 13.04.2016.godine.

 

II

Podaci koji su obuhvaćeni dopunom Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona sadržani su u tabeli koja je sastavni dio ove Odluke.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:18-49-5599-2/16

Datum: 27.09.2016.

 

DIREKTORICA

Senada Ćoralić, dipl.ing.arh

 

Tabelarni pregled dopune

Plana nabavki Kantonatnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona

 

RB

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKUUČIVANJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

ROBE

1.

KOMPJUTERSKA OPREMA 1 POTREPŠTINE

30200003-1

6.000,00

DIREKTNI

SEPTEMBAR

SEPTEMBAR

BUDŽET USK

UKUPNO ROBE

6.000,00

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: