(druga izmjena i dopuna) (najava tendera za 2016.godinu) Nabavka usluga izrade izmjene dijela Regulacionog plana Centar - Doboj i Donji Grad - Doboj, geodetskih usluga, izrade projektne dokumentacije za transformatorsku stanicu, izvođenja radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. br. 6813/2 KO Doboj, rekonstrukciji ul. Nemanjina, rekonstrukciji lijevog i desnog trotoara u ul. Stefana Prvovenčanog, opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP Srednjoškolski centar Doboj - I faza, radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Dušana i Jug Bogdana, izgradnji bunarskih kućica, rekonstrukciji i dogradnji Doma kulture Usora, izgradnji potisnog i povratnog cjevovoda od bunara (B1 i B2) do rezervoara Vučijak, izgradnji javne rasvjete u MZ Sjenina i MZ Čaire, sanaciji klizišta, rekonstrukciji potpornog zida u MZ Krčevine i izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotorskom

Datum objave: 01.09.2016. 08:02 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-508/16

Doboj, 17.8.2016.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) , člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS" broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik Grada Doboj" broj 5/15), člana 56. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj broj: 9/12 i 3/14), gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Gradske uprave Doboj za 2016.

 

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. , a koji Plan je usvojen Odlukom br. 02-404-1-22/16 od 15.1.2016.

Član 2.

Plan javnih nabavki za 2016. iz člana 1. ove Odluke mijenja se i dopunjava, tako da glasi: 1. Kod Odjeljenja za prostorno uređenje, u dijelu „usluge", iza rednog broja 31. dodaju se slijedeće nabavke:

- Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Centar - Doboj, revizija, blok 4 - otvoreni postupak.

- Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Donji Grad - Doboj, revizija, blok 3 - otvoreni postupak.

Kod Odjeljenja za prostorno uređenje, u dijelu „radovi", iza rednog broja 37. dodaju se slijedeće nabavke:

- Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. br. 6813/2 KO Doboj, (vodovod i kanalizacija, toplovodni priključak, elektro priključak) - otvoreni postupak.

- Radovi na rekonstrukciji ul. Nemanjina u Doboju sa pripadajućim parking površinama - otvoreni postupak.

- Radovi na rekonstrukciji lijevog i desnog trotoara u ul. Stefana Prvovenčanog u Doboju (bivša ul. Kralja Aleksandra) - otvoreni postupak.

- Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP „Srednjoškolski centar Doboj" - I faza (potez između školske radionice i boračkih lamela - II faza izgradnje (hidrotehnička, elektro i faza niskogradnje) - otvoreni postupak.

- Radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Dušana i Jug Bogdana u Doboju - otvoreni postupak.

 

2. Kod Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti , iza rednog broja 86. dodaju se slijedeće nabavke:

- Radovi na izgradnji bunarskih kućica, opremanje bunara, elektro faza i hlorna stanica VDS Podnovlje - Konkurentski zahtjev.

- Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture „Usora" u Doboju - otvoreni postupak.

- Radovi na izgradnji potisnog i povratnog cjevovoda od bunara (B1 i B2) do rezervoara Vučijak sa doradom rezervoara u MZ Podnovlje - Konkurentski zahtjev.

- Izrada geodetskih usluga za potrebe izrade Elaborata profilisanja osnovnog korita rijeke Bosne na sektoru Grada Doboja i naselja Bare - direktan sporazum.

- Izrada Elaborata profilisanja osnovnog korita rijeke Bosne na sektoru Grada Doboja i naselja Bare - direktan sporazum.

 

3. Kod Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u dijelu „radovi", iza rednog broja 101. d odaje se nabavka:

- Izgradnja javne rasvjete u MZ Sjenina i MZ Čaire - otvoreni postupak

Kod Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u dijelu „usluge", iza rednog broja 98. dodaje se nabavka:

- Izrada projektne dokumentacije za transformatorsku stanicu 10/04 kU u vlasništvu Grada Doboja - direktan sporazum.

- Izrada projektne dokumentacije priključnih 10 kU dalekovoda za transformatorske stanice 10/04 kU u vlasništvu Grada Doboja - direktan sporazum.

- Izrada tehničke dokumentacije - Glavni projekat signalizacije (svjetlosna, horizontalna i vertikalna) raskrsnice u.l. Cara Dušana i Jug Bogdana u Doboju - direktan sporazum.

 

4. Kod Odjeljenja za civilnu zaštitu u dijelu „radovi" iza broja 112 dodaje se nabavka:

- Sanacija klizišta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na području grada Doboja u 2016. - otvoreni postupak.

 

5. Kod Odjeljenja za izgradnju, obnovu i razvoj, u dijelu „radovi", iza rednog broja 121. dodaju se nabavke:

-  Radovi na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Krčevine (prema rezervoaru za vodu) - otvoreni postupak.

- Radovi na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Krčevine (ulica Đurđevdanska) - otvoreni postupak.

- Radovi na izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotorskom - otvoreni postupak.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz Druge izmjene Plana javnih nabavki za 2016. koja sadrži predmetne izmjene Plana JN.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici grada Doboj, kao i u „Službenom glasniku Grada Doboj.

 

http://graddoboj.org/images/stories/Javne_nabavke/Druga_izmjena_i_dopuna_plana_jn_za_2016.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: