(HR) Izdavanje u zakup poslovnih prostora u sklopu Gradskog stadiona u Sinju

Izvor: Slobodna Dalmacija, 26.05.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 372-03/14-01/2

URBROJ: 2175/01-03-14-1

Sinj, 23. svibnja 2014. godine

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj: 125/11) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja" broj 3/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), Odluke o određivanju zamjenika obavljanja dužnosti gradonačelnika u vrijeme odsutnosti i spriječenosti gradonačelnika Grada Sinja u obavljanju te dužnosti, KLASA: 080-01/14-01/1, URBROJ: 2175/01-03-14-1 od 03. veljače 2014. godine i Punomoći KLASA: 080-01/14-01/1, URBROJ: 2175/01-03-14-2 od 04. veljače 2014. godine, Zamjenica gradonačelnika Grada Sinja dana 23. svibnja 2014. godine, donijela je

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu Gradskog stadiona u Sinju

I.            

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu Gradskog stadiona sa pratećim sadržajima, sjeverna tribina (roh-bau), na čest. zemlj. 698/7 K.O. Glavice, u Sinju, Put Šumarije, u naravi:

1. Prostori za komercijalni sadržaj

1.1. Poslovni prostor (38,67 m2) i sanitarni čvor (2,96 m2), označen prema projektu T.D.371-42/04 «TermoProjekt» d.o.o. kao prostor br. 3;

1.2. Poslovni prostor (38,43 m2) i sanitarni čvor (2,96 m2), označen prema projektu T.D.371-42/04 «TermoProjekt» d.o.o. kao prostor br. 4;

2. Prostori su uređeni u roh-bau sistemu,

3. Prostori pod 1.1. i 1.2. daju se u zakup na 5 godina, u viđenom stanju, s mogućnosti produženja za još 5 godina, uz početnu cijenu mjesečne zakupnine za svaki prostor od 500,00 kn,

4. Očevid poslovnog prostora moguć je svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 10:00 sati dok traje natječaj,

5. Rok privođenja namjeni prostora: dva mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora,

Poslovni prostori koji su predmet natječaja moći će se spajati u jedan poslovni prostor pod uvjetima ovlaštenog projektanta.

II.           

Budući zakupnik, o svom trošku, dužan je ishoditi sve eventualno potrebne akte vezane za privođenje poslovnog prostora namjeni za koju se natjecao, sukladno zakonu, temeljem prethodne suglasnosti zakupodavca.

Radove na uređenje poslovnih prostora neophodne za obavljanje ugovorom utvrđene djelatnosti izvesti će zakupnik temeljem troškovnika priloženog uz ponudu. 

Ulaganja zakupnika u poslovne prostore priznat će mu se kao unaprijed plaćena zakupnina u visini vrijednosti priznatih izvršenih radova Zaključkom o priznatim ulaganjima od strane Gradonačelnika Grada Sinja.

Do donošenja Zaključkom o priznatim ulaganjima od strane Gradonačelnika zakupnik je u obvezi plaćati cjelokupni iznos mjesečne zakupnine. U slučaju da zakupnik otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora prije isteka roka u kojem je zakupodavac u obvezi isplatiti mu odobreni iznos prebijanjem sa mjesečnom zakupninom, nema pravo na povrat preostalog iznosa uloženih sredstava.

Zakupnik ima pravo nadzirati izvođenje radova putem ovlaštene osobe i prisustvovati primopredaji radova, a zakupnik izvesti radove putem ovlaštenog izvođača radova, sukladno troškovniku i drugoj dokumentaciji,

Po završetku izvedenih radova, sačiniti će se zapisnik o izvedenim radovima, a u kojem će se konstatirati koji su radovi stvarno i izvedeni i o kojem opsegu, uz obaveznu dostavu izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.

IV.         

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u dvostrukom iznosu početnog mjesečnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Sinja, na broj računa IBAN: HR9525000091838900003 Grada Sinja kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, poziv na broj: HR68 7706 i OIB.

V.          

Pravo na sudjelovanje na ovom javnom natječaju imaju fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

VI.         

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Gradskog stadiona -ne otvarati" na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj, u roku 15 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija. Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.

Ponuda treba biti kompletna. Djelomične ponude neće se uzimati u obzir i neće se razmatrati. Ponude stigle nakon roka neće se otvarati i biti će vraćene ponuđačima.

VII.        

Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,

- preslik osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba,

- preslik rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba- obrtnik, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena,

- preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),

- detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,

- plan ulaganja u poslovni prostor-troškovnik radova,

-prikaz načina spajanja dva poslovna prostora, ako se koristi ta mogućnost,

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

- podatke o računu na koji se vraća jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude prihvaćena,

- potvrda Porezne uprave o izmirenju obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno stavku 2. članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj: 125/11),

- potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Sinju izdanu od Upravnog odjela za financije Grada Sinja,

- izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1, (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

- izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2-podaci o solventnosti (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

-ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa i uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu navedenog Zakona, te da nije ranije koristio to pravo.

-izjavu ponuditelja, a za pravne osobe odgovorne osobe, kojom isti potvrđuje, ukoliko isti izlicitira poslovni prostor za koji se natječe, da će dostaviti jednu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na prvi veći iznos od 6 mjesečnih zakupnina postignutih na natječaju, a radi osiguranja plaćanja zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedene zadužnice smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti,

- rok valjanosti ponude,

- podatke za potpisnika ugovora o zakupu poslovnog prostora,

- izjavu ponuditelja i odgovorne osobe ponuditelja osobno da prihvaća sve opće i posebne uvjete natječaja. Potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od objave javnog natječaja.

VIII.

Ponude će se javno otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj, Dragašev prolaz 10, dana 16. 06. 2014. godine, u 13,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

IX.         

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

X.           

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora donosi Gradonačelnik Grada Sinja.

XI.         

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedenu zadužnicu po izjavi danoj u ponudi na natječaj, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

XII.        

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Osobe iz točke XII ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor na temelju prava prvenstva iz točke XII ovog natječaja, neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

XIV.      

O rezultatu javnog natječaja ponuđači će biti izvješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda, a s najpovoljnijim ponuđačem ugovor će biti sklopljen u roku 30 dana od donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijena s rastom troškova života.

XV.        

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

Grad Sinj obvezuje se poslovni prostor predati u posjed izabranom zakupniku, odmah po zaključenju ugovora o zakupu.

XVI.      

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a u slučaju zakašnjenja zakupodavac ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Zakupnik poslovnog prostora je u obvezi započeti s plaćanjem ugovorene zakupnine protekom dva mjeseca od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

XVII.     

Poslovni prostor daje se u viđenom stanju.

Svi ostali troškovi korištenja poslovnog prostora (zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi , struje, vode,komunalne i druge naknade) kao i tekuće održavanje poslovnog prostora spadaju na teret zakupnika.

XVIII.    

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan člankom 32., 33. i 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Sinja.

XIX.       

Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži razloge svoje odluke.

XX.        

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel: 021/708-624, od 12-14 sati svakog radnog dana.

 

Zamjenica gradonačelnika:

Kristina Križanac struč. spec. oec.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: