(HR) Izdavanje u zakup poslovnog prostora na gradskom stadionu Poljud u Splitu

Izvor: Slobodna Dalmacija, 07.04.2014.

HNK HAJDUK Š.D.D. SPLIT

8. MEDITERANSKIH  IGRA  2

21 000  SPLIT

raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi na gradskom stadionu „Poljud“

prikupljanjem  pisanih  ponuda 

ISTOK I.KAT

R.br.

Broj pozicije

Smješteno na objektu

Površina u m2

Početna cijena u EUR/m2

Namjena prostora

Jamčevina u kunama

1

7

Istok, I kat

99,25

5,40

Uslužna djelatnost

12.300,00

Početna cijena  predstavlja kunsku protuvrijednost  d 535,95  EUR-­‐a / m2 za  mjesečni  iznos zakupnine,  bez  PDV-­‐a.

I.

UVJETI  NATJEČAJA:

1. Rok  za  podnošenje  ponuda  je  8  dana  od  dana  objavljivanja  natječaja. Zakašnjele  ponude  neće  se  razmatrati.

2.  Pisanu   ponudu   dostaviti   u zatvorenoj   omotnici  na adresu:  HNK   Hajduk   š.d.d., 8.  Mediteranskih  igara  2,  21  000  Split,  s  naznakom  «Za  natječaj  PP - ne  otvaraj»

3. Natječaju  mogu  pristupiti  sve  pravne  i  fizičke  osobe.

4.  Pisana  ponuda  natjecatelja  u  nadmetanju  treba  sadržavati: 

4.1  puni  naziv  tvrtke  s  adresom  sjedišta  i  izvadak  iz  Sudskog  registra  (za  pravne  osobe),  ime  i  prezime  s  adresom  prebivališta  i  izvadak  iz  Obrtnog  registra  (za fizičke    osobe);

4.2  naznaku  rednog  broja  prostora  s  naznačenom  adresom  za  koji  se  daje  ponuda;   

4.3  iznos  zakupnine  koja  se  nudi  izražen  u  EUR/m2;

4.4  potvrdu  o  uplaćenoj  jamčevini  za  prostor  za  koji  se  natječe;

4.5  izjavu  o  prihvaćanju  djelatnosti  navedene  u  natječaju; 

4.6  broj  računa  kod  banke  (za  fizičke  i  pravne  osobe)  radi  eventualnog  povrata   uplaćene  jamčevine.

4.7  ukoliko  postoji  uvjet  za  prednost  pri  izboru,  podatak  te  dokaz  nadležnog  državnog  tijela da je  ponuditelj  osoba  iz  članka  58.  Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  („Narodne  Novine“,  broj:  174/04,  92/05,  107/07,  65/09  i  137/09);

Ponude  koje  ne  budu  sadržavale  prethodno  navedeno  smatrat  će  se neurednima  te  se  neće  ni  razmatrati.

5.  Javni  natječaj  može  se  održati  i  ako  sudjeluje samo  jedan  natjecatelj.

6.  Jamčevina  za  prostor  za  koji  se  natjecatelj  natječe  uplaćuje  se  na  IBAN HR5323300031100407780 ili  žiro  račun  HNK  Hajduk  š.d.d.,  broj  :  2330003-­‐1100407780,  koji  se  vodi  kod  Splitske  banke. Natjecateljima  koji  ne  budu  izabrani  jamčevina  će  biti  vraćena  odmah  nakon izvršenog  izbora  u  nominalnom  iznosu  dok  se  izabranom  natjecatelju  jamčevina uračunava  u  zakupninu.

7.  Natjecatelj  neće  biti  izabran  za  zakupnika  ukoliko  nije  podmirio  dospjele  obveze prema  HNK  Hajduk  š.d.d.  i  Gradu  Splitu  po  bilo  kojoj  osnovi.

8. Izabrani  zakupnik  dužan  je  sklopiti  ugovor  o  zakupu  poslovnog  prostora  s  HNK 

Hajduk š.d.d.  pod  uvjetima  iz  natječaja  najkasnije  u  roku  30  dana  od  dana  dostavljanja  obavijesti  o  izboru  za  najpovoljnijeg  ponuditelja.  U  protivnom  se  smatra   da  je  odustao  od  ponude  i  gubi  pravo  na  povrat  jamčevine.

9. Izabrani  zakupnik  dužan  je  o  svom  trošku  pribaviti  sve  suglasnosti  potrebne  za  obavljanje    djelatnosti  za  koju  se  natječe  i  bez  istih  ne  može  započeti  s  radom.

10. Ugovor  o  zakupu  sklapa se  na  rok  od  najviše  pet  (5)  godina.

11. HNK  Hajduk  š.d.d.  obvezuje  se  poslovni  prostor  predati  u  posjed  izabranom zakupniku  po  zaključenju  Ugovora  o  zakupu,  o  čemu  će  se  sastaviti  primopredajni  zapisnik.

12. Poslovni  prostor  se  daje  u  stanju  u  kakvom  se  sada  nalazi,  a  troškove  investicijskih   ulaganja  u  poslovni  prostor  snose  budući  zakupnici  na  temelju  prethodne suglasnosti  HNK  Hajduk  š.d.d.  Izabrani  ponuditelj  s  kojim  će  se  sklopiti  ugovor  o  zakupu  odriče  se  prava  potraživanja  za  uložena  sredstva  u  poslovni  prostor  i  to  s  bilo  koje  osnove.

13. Najpovoljnijom  ponudom  smatrat  će  se  ponuda  koja  uz  ispunjenje  uvjeta  iz  Natječaja sadrži  i  najviši  iznos  mjesečne  zakupnine.

14. Prednost  pri  izboru  imaju  osobe  iz  čl.  58.  Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja iz Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  (članak  58.  "Narodne  novine",  broj     

174/04,  92/05,  107/07,  65/09  i  137/09),  uz  uvjet  prihvaćanja  najpovoljnije ponude.

15. HNK  Hajduk  š.d.d.  zadržava  pravo  nakon  isteka  roka  iz  natječaja  poništiti  natječaj  bez  iznošenja  razloga.

II.

1. Pregled raspoložive  dokumentacije  i  informacije  o  pregledu  poslovnog  prostora  natjecatelji mogu  dobiti  radnim  danom  zaključno  sa  osmim  danom  od  dana  objave  natječaja  u  HNK  Hajduk  š.d.d.

2. Otvaranje  ponuda  održat  će  se  17.04.2014.  g.  u  14,00  sati  u  prostorijama  HNK  Hajduk  š.d.d.

3. Sudionici  natječaja  bit  će  obaviješteni  o  rezultatima  natječaja  u  roku  od  15  dana  od  dana kada   Uprava   HNK   Hajduk   š.d.d.   donese   Zaključak   o   izboru najpovoljnijeg  ponuditelja.

 

U  Splitu,  07.04.2014.  god 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: