(HR) (izmjena) Nabavka digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (KBC Zagreb, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Dubrava)

Datum objave: 13.10.2016. 13:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.10.2016.

Hrvatska-Zagreb: Medicinske naprave

2016/S 198-357132

Ministarstvo zdravlja, 88362248492, Ksaver 200a, Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Valentina Bešlić, Maja Bilić, Zagreb 10000, Hrvatska. Telefon: +385 14698309/+385 14607594. Telefaks: +385 14607653/+385 14607574. E-pošta: valentina.beslic@miz.hr maja.bilic@miz.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 10.9.2016, 2016/S 175-314872)

Predmet:
CPV:33100000

Medicinske naprave

Umjesto: 

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i):

(...)

Internetska adresa(e)

—.

—.

(...)

III.1.1) Tražena jamstva:

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi 48 000 HRK. Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke u izvorniku koja se prilaže ponudi. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja garancije banke dati novčani polog u traženom iznosu i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2X); model HR64, poziv na broj: 9725-47107-OIB uplatitelja.

Pod opisom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja EVRO: 2/2016/E-VV, predmet nabave i novčani polog Javna nabava. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Nabava 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, Evidencijski broj: EVRO: 2/2016/E-VV– Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, NE OTVARAJ”, odnosno u skladu s točkom 19. Dokumentacije za nadmetanje.

Iz dostavljene bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude mora biti razvidno:

— na koji postupak javne nabave se priložena bankarska garancija odnosi,

— tko su garant (tj. poslovna banka koja izdaje garanciju) i nalogodavac,

— tko je ponuditelj u postupku javne nabave za koji se dostavlja bankarska garancija,

— da je korisnik garancije Ministarstvo zdravlja

Rok trajanja garancije banke za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude i ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu Naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo,

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 5 % od ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet Ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ukoliko Ponuditelj čija ponuda bude odabrana u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos od 5 % od ukupne ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji su predmet ugovora plus 30 dana respira, Naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno čl. 76. stavku 1. i članku 77. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj Ponudi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana je obvezan u roku 15 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke na iznos od 10 % iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om. Garancija banke mora važiti do isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet ugovora o nabavi sa stavljanjem u funkciju plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Jamstvo mora pokrivati razdoblje jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovom dokumentacijom. Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima iz članka 76. točke 5. Zakona o javnoj nabavi.

III.2.3) Tehnička sposobnost:

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Tehnička i stručna sposobnost (članak 72. Zakona o javnoj nabavi).

Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti dostavom u ponudi sljedećih dokaza:

Popis obrazovnih i stručnih kvalifikacija dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije uređaja koji se nudi (članak 72. stavak 3. točka 3. Zakona o javnoj nabavi)

Opisi i fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev Naručitelja mora potvrditi. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti kataloge, fotografije i skice, proizvoda koji se nudi. (članak 72. stavak 3. točka 6. Zakona o javnoj nabavi).

Katalog ili prospekt proizvoda (original primjerak) ovjeren od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u Europskoj Uniji, sa navodima da ponuđeni medicinski uređaj zadovoljava tražene parametre tehničke specifikacije. Uz svaku stavku tražene tehničke specifikacije potrebno je dopisati broj stranice originalnih tehničkih podataka (kataloga ili prospekta) na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak o originalnim tehničkim podacima potrebno je upisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom i markirati ga u katalogu ili prospektu. Dio kataloga ili prospekta kojima se opisuje predmet nabave, odnosno podaci kojima se potvrđuju zadovoljavanje minimalnih tehničkih karakteristika za svaku stavku troškovnika, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik mora biti izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik. Naputak o uporabi medicinskih uređaja mora biti dostavljen na hrvatskom jeziku prilikom primopredaje uređaja.

Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja koje se ne nalaze u originalnim tehničkim podacima moraju biti dokazane originalnom izjavom proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu.

Potvrde koje izdaju nadležni instituti o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi), tj. da uređaji posjeduju „CE” oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji).

Kao dokaz u svojoj ponudi Ponuditelj prilaže Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013) ili propisima Europske unije.

Napomena: Ako ponuditelj nudi više medicinskih proizvoda u ponudi, mora za svaki ponuđeni medicinski uređaj priložiti Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela, ili priložiti skupnu Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave, osim za medicinske proizvode klase rizika I i in-vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine „ostali”.

Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013), ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE”.

Kao dokaz u ponudi Ponuditelj prilaže Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/2013) ili propisima Europske unije.

Napomena: Ako ponuditelj nudi više medicinskih proizvoda u ponudi, mora za svaki ponuđeni medicinski proizvod priložiti Izjavu o sukladnosti proizvođača, ili priložiti skupnu Izjavu o sukladnosti proizvođača u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave.

Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, najmanje u Izjavi (Izjavama) o sukladnosti ili u Potvrdi (Potvrdama) o sukladnosti mora biti naveden puni naziv i sjedište ovlaštenog zastupnika u Europskoj Uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj Uniji, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Ostali bitni uvjeti za nabavu i drugi potrebni podaci

A) Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj uz koju moraju biti priloženi certifikati o osposobljenosti najmanje 2 servisera za ponuđenu robu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Iz izjave o servisu mora biti razvidno da su u tom ovlaštenom servisu zaposlena najmanje 2 ovlaštena servisera osposobljena za servisiranje opreme koja se nudi ili da ih ima na raspolaganju.

B) Odabrani Ponuditelj/Isporučitelj uređaja mora isporučiti uređaj prema Tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

C) Isporučitelj ima obvezu nakon isporuke osigurati edukaciju osoblja za rad na uređaju sukladno izjavi u Dijelu II. ove Dokumentacije za nadmetanje u Prilogu V.

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude:

Najniža cijena

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije:

20.10.2016 (10:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

20.10.2016 (10:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

20.10.2016 (10:00)

Glasi: 

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i):

(...)

Internetska adresa(e)

Glavna adresa javnog naručitelja: www.zdravlje.gov.hr

Adresa profila kupca: www.zdravlje.gov.hr

(...)

III.1.1) Tražena jamstva:

29.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi 48 000 HRK. Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke u izvorniku koja se prilaže ponudi. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja garancije banke dati novčani polog u traženom iznosu i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2X); model HR64, poziv na broj: 9725-47107-OIB uplatitelja.

Pod opisom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja EVRO: 2/2016/E-VV, predmet nabave i novčani polog Javna nabava. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Nabava 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, Evidencijski broj: EVRO: 2/2016/E-VV– Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, ne otvaraj”, odnosno u skladu s točkom 19. Dokumentacije za nadmetanje.

Iz dostavljene bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude mora biti razvidno:

— na koji postupak javne nabave se priložena bankarska garancija odnosi,

— tko su garant (tj. poslovna banka koja izdaje garanciju) i nalogodavac,

— tko je ponuditelj u postupku javne nabave za koji se dostavlja bankarska garancija,

— da je korisnik garancije Ministarstvo zdravlja,

— ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, na bankarskoj garanciji potrebno je navesti sve članove zajednice ponuditelja te svi članovi zajednice ponuditelja moraju biti nalogodavac.

Rok trajanja garancije banke za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude i ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl). Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice kojom je označen sken preslike jamstva. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 5 % od ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet Ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude odabrana u ugovorenom roku ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos od 5 % od ukupne ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji su predmet ugovora plus 30 dana respira, naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno čl. 76. st. 1. i čl. 77. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj Ponudi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana je obvezan u roku 15 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju dostaviti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke na iznos od 10 % iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om. Garancija banke mora važiti do isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet ugovora o nabavi sa stavljanjem u funkciju plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Jamstvo mora pokrivati razdoblje jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovom dokumentacijom. Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima iz članka 76. točke 5. Zakona o javnoj nabavi.

III.2.3) Tehnička sposobnost:

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

13.2. Tehnička i stručna sposobnost (članak 72. Zakona o javnoj nabavi).

Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti dostavom u ponudi sljedećih dokaza:

13.2.1. Popis obrazovnih i stručnih kvalifikacija dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije uređaja koji se nudi (članak 72. stavak 3. točka 3. Zakona o javnoj nabavi);

13.2.2. Opisi i fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti kataloge, fotografije i skice, proizvoda koji se nudi. (članak 72. stavak 3. točka 6. Zakona o javnoj nabavi).

Katalog ili prospekt proizvoda (original primjerak) ovjeren od strane proizvođača, sa navodima da ponuđeni medicinski uređaj zadovoljava tražene parametre tehničke specifikacije. Uz svaku stavku tražene tehničke specifikacije potrebno je dopisati broj stranice originalnih tehničkih podataka (kataloga ili prospekta) na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak o originalnim tehničkim podacima potrebno je upisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom i markirati ga u katalogu ili prospektu. Dio kataloga ili prospekta kojima se opisuje predmet nabave, odnosno podaci kojima se potvrđuju zadovoljavanje minimalnih tehničkih karakteristika za svaku stavku troškovnika, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik mora biti izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik. Naputak o uporabi medicinskih uređaja mora biti dostavljen na hrvatskom jeziku prilikom primopredaje uređaja.

Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja koje se ne nalaze u originalnim tehničkim podacima moraju biti dokazane originalnom izjavom proizvođača uređaja. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu;

13.2.3. Potvrde koje izdaju nadležni instituti o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi), tj. da uređaji posjeduju „CE” oznaku popraćenu identifikacijskim brojem 1 od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji).

Kao dokaz u svojoj ponudi ponuditelj prilaže Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima Europske unije.

Napomena: Ako ponuditelj nudi više medicinskih proizvoda u ponudi, mora za svaki ponuđeni medicinski uređaj priložiti Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela, ili priložiti skupnu Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave, osim za medicinske proizvode klase rizika I i in-vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine „ostali”;

13.2.4. Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE”.

Kao dokaz u ponudi ponuditelj prilaže Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima Europske unije.

Napomena: Ako ponuditelj nudi više medicinskih proizvoda u ponudi, mora za svaki ponuđeni medicinski proizvod priložiti Izjavu o sukladnosti proizvođača, ili priložiti skupnu Izjavu o sukladnosti proizvođača u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave.

Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, najmanje u Izjavi (Izjavama) o sukladnosti ili u Potvrdi (Potvrdama) o sukladnosti mora biti naveden puni naziv i sjedište ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, sukladno člancima 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

37. Ostali bitni uvjeti za nabavu i drugi potrebni podaci

A) Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj uz koju moraju biti priloženi certifikati o osposobljenosti najmanje dva servisera za ponuđenu robu u izvorniku ili neovjerenoj preslici. Iz izjave o servisu mora biti razvidno da su u tom ovlaštenom servisu zaposlena najmanje 2 ovlaštena servisera osposobljena za servisiranje opreme koja se nudi ili da ih ima na raspolaganju;

B) Odabrani ponuditelj/isporučitelj uređaja mora isporučiti uređaj prema Tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje;

C) Isporučitelj ima obvezu nakon isporuke osigurati edukaciju osoblja za rad na uređaju sukladno izjavi u Dijelu II. ove Dokumentacije za nadmetanje u Prilogu V.

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju članka 82. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi. Procjena ekonomski najpovoljnije ponude provest će se na temelju cijene, sukladno Direktivi 2014/24/EU, članak 90.

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije:

27.10.2016 (10:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

27.10.2016 (10:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

27.10.2016 (10:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: